Finance & Control

Je bent werkzaam binnen een organisatie en betrokken bij de beheersing van de (interne) organisatie. Daartoe leg je interne en/of externe informatie vast. Dat kan zowel financiële als niet-financiële informatie zijn. Op basis van de rapportages acteert de organisatie.

Oranje lijn

Finance & Control - Basis

We adviseren je om basiskennis op te doen in combinatie met de kennis leerdoelen van Onthouden en begrijpen. De focus ligt op het verzamelen van kennis en het opdoen van inzichten over hoe duurzaamheid op jouw werk(veld) van toepassing is.

Focus

 • Basiskennis.

Leerdoelen

 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework.
 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework duiden voor het eigen werkveld en organisatie.
 • Ik kan het maatschappelijke vraagstuk rondom duurzaamheid/ESG duiden en invulling geven.
 • Ik heb de houding om invulling te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/ESG.
 • Ik ben nieuwsgierig naar duurzaamheid/ESG thema’s.
 • Ik onderzoek duurzaamheid/ESG thema’s

Competenties

Kennis

 • (Brede) langetermijn waardecreatie
 • UN Sustainable Development Goals
 • UN Guiding principles for business en human rights
 • Wereldwijde megatrends
Wet- en regelgeving
 • Wetgevend kader: EU NFRD en CSRD, CS3D, EU taxonomy en SFDR
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • International Sustainability Standards (IFRS-S)
 • SEC Climate related disclosures
 • GRI Standards, SASB Standards, Integrated Reporting Framework
 • Greenhouse Gas Protocol

Vaardigheden

-

Attitude

 • Nieuwsgierig
 • Onderzoekend

Achtergrondinformatie

Oranje lijn

Finance & Control - Onthouden en begrijpen

Het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen sluit aan bij je kennis en ervaring. De leerdoelen op het gebied van kennis kunnen je helpen om na te gaan of je deze kennis beheerst. De ontwikkeling ligt voor jou op het gebied van begrijpen; wat betekent duurzaamheid voor mijn werk? Om te komen tot betrouwbare duurzaamheidsrapportages zijn bijvoorbeeld aanpassingen nodig in het proces van managementinformatie. Welke risico’s spelen daarbij?

Denk aan een leerervaring die afgestemd is op je dagelijkse praktijk waarbij ook aandacht is voor de vraag hoe je dat doet. Wat heb je aan vaardigheden nodig en welke houding/opstelling vraagt het van je om de vertaalslag van kennis hebben naar begrijpen te maken?

Voor de middellange termijn kan het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren je helpen bij het scherp krijgen waar je naar toe wilt ontwikkelen.

Focus

 • Jij en je professie.

Leerdoelen

 • Ik kan een jaarrekening op duurzaamheids-/ESG-risico’s toetsen en beoordelen of de financiële gevolgen daarvan voldoende verwerkt zijn.
 • Ik kan een plan van aanpak maken voor de toepassing van duurzaamheid/ESG binnen datamanagement (rapportage/managementinformatiesysteem).
 • Ik heb de houding om duurzaamheids-/ESG-doelen te vertalen naar toepasbare kpi's.

Competenties

Kennis

 • Zes kapitalen van het Integrated Reporting Raamwerk
 • Inzicht in belangrijke risico’s op gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld aan de hand van Global Risks Report
 • Materialiteitsanalyse
 • Ketenbetrokkenheid

Vaardigheden

 • Materialiteitsanalyse uitleggen
 • ESG-fraude/greenwashing herkennen
 • Eenvoudige CO2-rapportage opstellen
 • Toetsen van jaarrekening aan (duurzaamheids)risico’s  en verwerking van financiële gevolgen

Attitude

 • Open en onderzoekend
 • Pragmatisch

Achtergrondinformatie

Oranje lijn

Finance & Control - Toepassen en analyseren

Op basis van je zelfreflectie ben je uitgekomen bij het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren.

Hierbij zijn leerdoelen omschreven die gericht zijn op hoe je betrouwbare duurzaamheid kpi's implementeert en wat dat vraagt voor data-uitwisseling in de eigen keten. En je hebt oog voor mogelijke risico’s en je kunt deze matigen. De kennisdoelen kun je terugvinden bij het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen.

Qua houding vraagt dit een professioneelkritische instelling en de vaardigheid om anderen mee te kunnen nemen in de verandering.

Als je aan de leerdoelen van het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren voldoet dan ben je binnen je team of organisatie waarschijnlijk aanspreekpunt op duurzaamheidsverantwoording. In dat geval is het ontwikkelniveau Evalueren en creëren een volgende stap in je ontwikkeling.

Focus

 • Competenties gericht op toepassing voor het eigen werkveld.

Leerdoelen

 • Ik kan de brug slaan tussen duurzaamheids-/ESG-verantwoording enerzijds en organisatiedoelen en -activiteiten anderzijds.
 • Ik heb een professioneel kritische houding ten aanzien van de bestaande structuren, processen en betrokkenen binnen de organisatie en de keten als het gaat om duurzaamheid/ESG.
 • Ik kan data-uitwisseling meenemen in de duurzaamheid/ESG veranderingen

Competenties

Kennis

 • ESRS-standaarden
 • Duurzaamheidsontwikkelingen
 • Duurzaamheidsvereisten
 • Duurzaamheidsprestaties
 • Risico-analyse ESG-fraude in relatie tot interne beheersingsmaatregelen
 • Betrouwbaarheid van data
 • Digitale dataverzameling en managementinformatiesystemen

Vaardigheden

 • Analysevaardigheden om te bepalen of de organisatie in control is op het gebied van duurzaamheid (benchmark, gap-analyse)
 • Vertalen van strategische doelen naar acties
 • Toepassen van risicoanalyse en duurzaamheidsrisico’s
 • Financiële gevolgen van duurzaamheidsvereisten kunnen duiden en kunnen vertalen naar verslaggeving
 • ESRS-standaarden vertalen naar bestuursverslag
 • Communicatieve vaardigheden op managementniveau

Attitude

 • Actieve houding
 • Nieuwsgierig en betrokken bij duurzaamheid voor organisatie en keten

Achtergrondinformatie

 

Oranje lijn

Finance & Control - Evalueren en creëren

Dit ontwikkelniveau richt zich ook buiten de organisatie. Je hebt kennis en vaardigheden in huis om duurzaamheid(ontwikkelingen) te integreren tot de reguliere managementcontrolcyclus en neemt daarin ook externe stakeholders mee, bijvoorbeeld binnen de eigen keten of de eigen sector.

Inhoudelijk kun je je verder bekwamen in meer complexe data-uitwisseling, bijvoorbeeld verdergaande digitalisering of matigen van (fraude)risico’s, greenwashing.

Als je dit beheerst, is je uitdaging vooral het meenemen van anderen op dit thema. Welke kennis, inzichten en vaardigheden kun jij overdragen op collega's en/of stakeholders op het gebied van duurzaamheidsverantwoording en -rapportage in relatie tot organisatiedoelen en -activiteiten?

Focus

 • Expertise voor toepassing in brede zin en om de expertise conceptueel te vertalen. Voorbeeld en vraagbaak voor anderen.

Leerdoelen

 • Ik heb diepgaande kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en economische modellen.
 • Ik kan maatschappelijke ontwikkelingen en economische modellen gebruiken om verandering mogelijk te maken in de eigen organisatie en daarbuiten.
 • Ik heb vaardigheden en houding om verandering te initiëren in de waardeketen en sector van de organisatie.
 • Ik heb vaardigheden om anderen mee te nemen in de duurzaamheid/ESG verandering.
 • Ik kan ESG-fraude in het bestuursverslag voorkomen door goede sturing bij het opstellen van de duurzaamheids-/ESG-informatie.

Competenties

Kennis

 • Welzijn vs welvaart (monitor brede welvaart, beyond GDP)
 • Externaliteiten (kosten betaald door maatschappij) en oplossingen als true pricing
 • Impact reporting
 • Innovatieve modellen en ideeën als de circulaire economie, donuteconomie, degrowth, belastinghervorming als Ex’tax
 • Due diligence
 • UN guiding principles for business and human rights
 • Borgen van bedrijfsprocessen

Vaardigheden

 • Verandermanagement
 • Enthousiasmeren

Attitude

 • Maatschappelijke radar
 • Change agent, voortrekkersrol

Achtergrondinformatie

Duurzame strategie en bedrijfsvoering (nba.nl)