Audit

Je bent werkzaam binnen het brede auditwerkveld. Je controleert en geeft zekerheid over financiële en/of niet financiële informatie. Je werkt in de openbare accountantspraktijk of binnen een organisatie waarbij je bijvoorbeeld jaarrekening controleert of operational audit uitvoert.

Ook als je werkzaam bent bij de Belastingdienst en bijvoorbeeld belastingaangiftes controleert, kan onderstaande je wellicht helpen om te komen tot je eigen leerdoelen.

Oranje lijn

Audit - Basis

We adviseren je om de basiskennis te vergaren in combinatie met de kennis leerdoelen van Onthouden en begrijpen. De focus ligt op leren van kennis en opdoen van inzichten over hoe duurzaamheid op jouw werk(veld) van toepassing is.

Focus

 • Basiskennis.

Leerdoelen

 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework.
 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework duiden voor het eigen werkveld en organisatie.
 • Ik kan het maatschappelijke vraagstuk rondom duurzaamheid/ESG duiden en invulling geven.
 • Ik heb de juiste houding om invulling te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/ESG.
 • Ik ben nieuwsgierig naar duurzaamheid/ESG thema’s.
 • Ik onderzoek duurzaamheid/ESG thema’s

Competenties

 

Kennis

 • (Brede) langetermijn waardecreatie
 • UN Sustainable Development Goals
 • UN Guiding principles for business and human rights
 • Wereldwijde megatrends
Wet- en regelgeving
 • Wetgevend kader: EU NFRD en CSRD, CS3D, EU taxonomy en SFDR
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • International Sustainability Standards (IFRS-S)
 • SEC Climate related disclosures
 • GRI Standards, SASB Standards, Integrated Reporting Framework
 • Greenhouse Gas Protocol

Vaardigheden

-

Attitude

 • Nieuwsgierig
 • Onderzoekend

Achtergrondinformatie

 

Oranje lijn

Audit - Onthouden en begrijpen

Het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen sluit aan bij je kennis en ervaring. De leerdoelen op het gebied van kennis kunnen je behulpzaam zijn om te checken of je deze kennis beheerst. De ontwikkeling ligt voor jou op het gebied van begrijpen; wat betekent duurzaamheid voor mijn werk? Je weet wat nodig is om assurance te kunnen geven over duurzaamheidsinformatie en hoe je je controleaanpak daarop aanpast. Je kunt verbanden leggen tussen controlestandaarden enerzijds en je controleopdrachten anderzijds.

Denk ook aan gerichte vaardigheden om bijvoorbeeld het gesprek hierover te kunnen voeren met je team en bestuur van het controle object en om in je controle werkzaamheden de benodigde informatie te achterhalen.

Voor de middellange termijn kan het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren je helpen bij het scherp krijgen waar je naar toe wilt ontwikkelen.

Focus

 • Jij en je professie.

Leerdoelen

 • Ik kan assurance geven op duurzaamheids-/ESG-informatie en daartoe een risicoanalyse maken voor de reguliere controle van de financiële jaarrekening.
 • Ik kan de controleaanpak bij het controleobject duurzaamheids-/ESG verantwoorden.
 • Ik kan benodigde informatie verzamelen en beoordelen in het kader van de audit.
 • Ik ken de samenhang binnen het conceptueel raamwerk en kan die toepassen in relatie tot het controleobject

Competenties

Kennis

 • Zes kapitalen van het <IR> Raamwerk
 • Inzicht in belangrijke risico’s op gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld aan de hand van het Global Risks Report
 • Materialiteitsanalyse
 • Ketenbetrokkenheid
Wet- en regelgeving
 • ESG-assurancestandaarden zoals 3810N en 3000A
 • Extended external reporting guidance van de IAASB

Vaardigheden

 • Materialiteitsanalyse uitleggen
 • ESG-fraude/greenwashing herkennen
 • Eenvoudige CO2-rapportage opstellen
 • Toetsen van jaarrekening aan (duurzaamheids)risico’s en verwerking van financiële gevolgen

Attitude

 • Professioneelkritisch
 • Open en onderzoekend
 • Pragmatisch

Achtergrondinformatie

Oranje lijn

Audit - Toepassen en analyseren

Op basis van je zelfreflectie ben je uitgekomen bij het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren.

Je bent niet alleen bekend met de basisvereisten, je weet de informatie ook te toetsen, ondermeer omdat je beschikt over relevante branchekennis om auditrisico’s te duiden. Je geeft assurance af op het gebied van duurzaamheid en binnen je auditteam heb je een voortrekkersrol.

Dit vraagt ook wat van je vaardigheden en je houding. Zonder afbreuk te doen aan je kritische houding weet je teamleden en je controleobject mee te nemen op dit gebied.

Als je aan de leerdoelen van het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren voldoet dan ben je waarschijnlijk niet alleen binnen je team maar ook voor je organisatie aanspreekpunt.

In dat geval is het ontwikkelniveau Evalueren en creëren een volgende stap in je ontwikkeling.

Focus

 • Competenties gericht op toepassing voor het eigen werkveld.

Leerdoelen

 •  Ik heb een professioneelkritische houding naar het gecontroleerde object én richting het auditteam om constructief bij te dragen aan de maatschappelijke duurzaamheids-/ESG-opgave.
 • Ik heb kennis over vereisten van duurzaamheids-/ESG-rapportage.
 • Ik kan informatie/claims en (fraude)risico's toetsen om assurance te geven op de eigen (in- of externe) audits.
 • Ik heb relevante kennis en inzichten over de branche om risico's te kunnen duiden.

Competenties

Kennis

 • ESG assurance vereisten (nog niet bekend)
 • Risicoanalyse en ESG-fraude
 • Sectorkennis en koplopers

Vaardigheden

 • Interview- en gesprekstechnieken

Attitude

 • Kritische blik
 • Voelsprieten ontwikkelen ten aanzien van ESG-fraude

Achtergrondinformatie

Oranje lijn

Audit - Evalueren en creëren

Je bent niet alleen voor de eigen collega's aanspreekpunt maar ook een stevige gesprekspartner voor auditcommitee, bestuurders en overige stakeholders voor de relatie tussen het beleidsmatige werkveld en de verantwoording daarvan.

Inhoudelijke verdieping kun je zoeken in de complexiteit van je werk, gecontroleerde objecten of in het signaleren en mitigeren van risico’s.

Als je dit beheerst, is je uitdaging vooral het meenemen van anderen op dit thema. Welke kennis, inzichten en vaardigheden kun jij overdragen op collega's en/of stakeholders op gebied van duurzaamheidsverantwoording?

Focus

 • Expertise voor toepassing in brede zin en om de expertise conceptueel te vertalen. Voorbeeld en vraagbaak voor anderen.

Leerdoelen

 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-doelen en claims vertalen naar (complexe) processen binnen een organisatie.
 • Ik ben aanspreekpunt in de keten van die organisatie en auditteams, auditcomité, bestuurders en overige stakeholders ter bevordering van de relatie tussen duurzaamheids-/ESG-doelen en audit.
 • Ik vervul een voorbeeldrol als het gaat om de rolopvatting van de maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de auditketen en de samenhang met het beleidsmatig werkveld.

Competenties

Kennis

 • Toepassing bij complexe organisaties
 • ESG-fraude
 • Diepgaande kennis (betrouwbare) duurzaamheidsinformatie
 • Kennis over eigen kennisgrenzen

Vaardigheden

 • Bestuurlijke gespreksvaardigheden
 • Transformatieprocessen kunnen doorgronden
 • Bewustzijn creëren van ESG-fraude/greenwashing

Attitude

 • Zelfreflectie en stimuleren tot zelfreflectie

Achtergrondinformatie

 
Oranje lijn