Mens

De accountantscontrole wordt uitgevoerd door mensen. Ondanks de steeds groter wordende inzet van technologie bij de controle zijn de risico-inschatting, controleplanning, dataverzameling en oordeelsvorming van de teamleden van groot belang voor de kwaliteit van de controle. Daarbij zijn ook zaken als teamsamenstelling, teamdynamiek en samenwerking binnen het team belangrijke factoren voor een goede uitkomst. De sector moet daarom investeren in het aantrekken en behouden van goede mensen en het opleiden en coachen van deze mensen.

In de afgelopen jaren is meer aandacht besteed aan aspecten als cultuur en gedrag binnen de sector, werkdruk, criteria voor promotie en beloning en het leren van fouten. In het thema Mens verstrekken we informatie over de investeringen in mensen en de effecten daarvan.

2021

2020

2019

Verwachte informatie

Arbeidsmarkt.jpg

Inzichten in de arbeidsmarkt

Hierbij kijken we naar de cijfers van toe- en uittreding van accountants in het beroep. Hoe aantrekkelijk is het beroep van accountant? Verandert dit? En wat zijn daarvan de belangrijkste oorzaken?