• Fraude

Het Fraudeprotocol

Fraudeprotocol (1000x680)

In december 2018 heeft de Stuurgroep Publiek Belang het Fraudeprotocol gepubliceerd. In het fraudeprotocol maken we duidelijk wat de rol van de accountant is op basis van de thans geldende wet- en regelgeving. Het zet de stappen die van controlerend accountants en hun organisaties worden verwacht, overzichtelijk op een rij.

13 mei 2019

Daarom heet het een fraudeprotocol: het bevat een samenvatting van de manier van werken welke door accountantsorganisaties en hun accountants wordt omarmd. Die ‘manier van werken’ is in het Fraudeprotocol niet steeds in detail uitgewerkt. Daarvoor bestaan de Controlestandaarden, NBA-Handreikingen en daarop gebaseerde (interne) procedures. Het protocol geeft in de vorm van 21 werkafspraken weer wat u van de accountant mag verwachten als het gaat om frauderisico’s en fraude. De afspraken gaan over wat accountants doen bij opdrachtacceptatie, bij de risico-analyse, tijdens de controle zelf en bij aanwijzingen voor of vaststellen van fraude. Ook worden afspraken benoemd over fraudemeldingen en transparantie.

Bij de publicatie van het Fraudeprotocol heeft de Stuurgroep Publiek Belang de verwachting uitgesproken dat accountantsorganisaties periodiek een analyse uitvoeren om te identificeren op welke aspecten de organisatie mogelijk nog niet (volledig) voldoet aan de elementen van het protocol en dat zij daar maatregelen op nemen. De NBA is inmiddels een onderzoek gestart om de resultaten van deze analyses te verzamelen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor continue verbetering.

» Fraudeprotocol