HR 1150: Rapporteren over controleaanpak frauderisico's in de verklaring

article image
Volledige naam : Rapporteren over frauderisico's in de controleverklaring
Tijdslijn : september 2021 - december 2022
Status : definitief

Doelstelling

In september 2021 is de wijziging van Standaard 700 ten aanzien van het rapporteren over fraude in de controleverklaring geconsulteerd. Deze wijziging van Standaard 700 is op 8 december 2021 door het bestuur goedgekeurd.

Op grond van paragraaf 29B uit Standaard 700 dienen accountants in controleverklaringen behorend bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden, voortaan een sectie 'Controleaanpak frauderisico's' op te nemen. De verplichting geldt voor wettelijke controles als bedoeld in artikel 1 van de Wta. Bij andere controles kan de nieuwe regelgeving vrijwillig worden toegepast.

In september 2021 is een projectteam Rapporteren over fraude in de controleverklaring, waarin vaktechnische collega's van OOB-, niet OOB - accountantsorganisaties, SRA en ADR participeren, gestart met het schrijven van een handreiking Rapporteren in de sectie 'Controleaanpak frauderisico's' in de controleverklaring. Daarbij is de aanpassing van Standaard 700 ten aanzien van fraude leidend geweest en is op basis van praktijkervaringen invulling gegeven aan de onderwerpen in de handreiking en de voorbeeldteksten.

  • April 2022 - De consultatieversie van de handreiking is afgestemd en besproken met de AFM.
  • Januari - maart 2022 - Een eerste conceptversie is opgesteld en wordt besproken binnen de SCA het ACB.
  • September 2021 - Initiatief vanuit projectteam rapporteren over fraude in de controleverklaring om een handreiking op te stellen.

Consultatietermijn: 25 april – 6 juni 2022

Reacties kunnen worden gestuurd naar consultaties@nba.nl. De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. In principe worden reacties daarom openbaar gemaakt. Wij vragen u om bij de indiening van uw reactie aan te geven of u akkoord bent met openbaarmaking. Zodra reacties binnenkomen worden ze door ons geplaatst.

Consultatiereacties

De concept NBA-handreiking Rapporteren in de sectie 'Controleaanpak frauderisico's' in de controleverklaring is in het voorjaar van 2022 geconsulteerd. Er zijn 10 consultatiereacties ontvangen. De reacties zijn gevarieerd zowel qua respondenten als qua inhoud. Een deel van de consultatiereacties heeft betrekking op zaken die niet direct over de handreiking gaan, zoals de (on)wenselijkheid van de wijzigingen in Standaard 700. In de handreiking is geen ruimte om af te wijken van de huidige Standaarden. Dit deel van de reacties wordt te zijner tijd meegenomen bij de evaluatie van de Standaard.

Tevens zijn er reacties binnen gekomen over de verantwoordelijkheid binnen de keten. Uit verschillende consultatiereacties blijkt dat men het onwenselijk vindt dat accountants de plicht hebben om meer te rapporteren over de controleaanpak rondom frauderisico’s dan dat organisaties de plicht hebben hoe zij zijn omgegaan met frauderisico's. Dit wordt ook onderkend door de NBA. De NBA heeft meermaals hierover gecommuniceerd met de wetgever en ketenpartijen. Zo is de NBA in gesprek met de Raad voor de Jaarverslaggeving om te onderzoeken hoe ondernemingen beter kunnen rapporteren over frauderisico's. Aan de andere kant vindt de NBA het van belang dat accountants zélf transparanter zijn over hoe zij zijn omgegaan met frauderisico's. Dat staat op zich los van de verslaggevingseisen voor gecontroleerde entiteiten.

Belangrijkste aanpassingen

In de definitieve versie van de handreiking zijn onder meer de volgende punten aangepast:

  • De status van aanbevelingen is verduidelijkt.
  • De voorbeeldteksten zijn losgekoppeld van de handreiking. De voorbeeldteksten zullen in een later stadium naar buiten worden gebracht en periodiek worden geactualiseerd.
  • De relatie met Standaard 240 en 315 is verduidelijkt en waar nodig uitgewerkt.
  • De koppeling tussen frauderisicofactoren en frauderisico’s is verder uitgewerkt.
  • Het stappenplan is nader uitgewerkt en de opmaak aangepast. Het stappenplan in combinatie met de scenario’s bevat goede handvatten voor de praktijk.
  • De mogelijkheid is benoemd om verkort te rapporteren in de sectie 'Controleaanpak frauderisico's' in het geval dat het veronderstelde frauderisico rondom opbrengstverantwoording is weerlegd.