Rapporteren over controleaanpak frauderisico's in de verklaring

article image
Volledige naam : Rapporteren over frauderisico's in de controleverklaring
Tijdslijn  : september 2021 – december 2022
Status  : Consultatiefase

Doelstelling

In september 2021 is de wijziging van standaard 700 ten aanzien van het rapporteren over fraude in de controleverklaring geconsulteerd. Deze wijziging van standaard 700 is op 8 december 2021 door het bestuur goedgekeurd.

Op grond van paragraaf 29B uit standaard 700 dienen accountants in controleverklaringen behorend bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden, voortaan een sectie 'Controleaanpak frauderisico's' op te nemen. De verplichting geldt voor wettelijke controles als bedoeld in artikel 1 van de Wta. Bij andere controles kan de nieuwe regelgeving vrijwillig worden toegepast.

In september 2021 is een projectteam Rapporteren over fraude in de controleverklaring, waarin vaktechnische collega's van OOB-, niet OOB - accountantsorganisaties, SRA en ADR participeren, gestart met het schrijven van een handreiking Rapporteren in de sectie 'Controleaanpak frauderisico's' in de controleverklaring. Daarbij is de aanpassing van standaard 700 ten aanzien van fraude leidend geweest en is op basis van praktijkervaringen invulling gegeven aan de onderwerpen in de handreiking en de voorbeeldteksten.

  • April 2022 - De consultatieversie van de handreiking is afgestemd en besproken met de AFM.
  • Januari - maart 2022 - Een eerste conceptversie is opgesteld en wordt besproken binnen de SCA het ACB.
  • September 2021 – initiatief vanuit projectteam rapporteren over fraude in de controleverklaring om een handreiking op te stellen

Consultatietermijn: 25 april – 6 juni 2022

Reacties kunnen worden gestuurd naar consultaties@nba.nl. De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. In principe worden reacties daarom openbaar gemaakt. Wij vragen u om bij de indiening van uw reactie aan te geven of u akkoord bent met openbaarmaking. Zodra reacties binnenkomen worden ze door ons geplaatst.

Consultatiereacties