Wet Normering Topinkomens (WNT) 2023 

De COPRO heeft kennisgenomen van het feit dat het Controleprotocol WNT 2023 door het Ministerie van BZK is gepubliceerd. Het controleprotocol WNT 2023 is zonder de gebruikelijke COPRO-beoordeling gepubliceerd.

Wij zien dat ten opzichte van het Controleprotocol WNT 2022 geen tot beperkte wijzigingen en verduidelijkingen zijn doorgevoerd met betrekking tot de in 2022 vastgestelde groepsverantwoordingsproblematiek. Het controleprotocol WNT 2023 is niet aangepast op de wijziging ter verduidelijking, onder meer voor wat betreft het normenkader, de identificatie van bezoldigingscomponenten, de deeltijdfactor en de administratieve lasten maar ook het effect op financiering binnen groepsstructuren.

Oordeel COPRO (23020 - 13 september 2023) 

In zijn algemeenheid heeft de COPRO als oordeel dat het protocol 2023 en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden. 

Het protocol valt in feite alleen nog door WNT-specialisten uit te voeren, terwijl de controle in veel gevallen tot onevenredige administratieve en controlelasten leidt (bijvoorbeeld in de sectoren zorg en onderwijs). De COPRO verwijst hiervoor naar het WNT standpunt van de NBA en het oordeel over het controleprotocol WNT 2022.

Daarnaast constateert de COPRO dat de wet- en regelgeving op het gebied van groepsverantwoording en intra-groep-detachering in 2023 niet is gewijzigd en het controleprotocol WNT ook niet is aangepast op dit onderdeel. Dit leidt ertoe dat ook voor 2023 sprake is van knelpunten in de verantwoording en controle van de WNT-gegevens bij Groepsverantwoordingen.  De COPRO acht het protocol uitvoerbaar onder voorbehoud van de toetspunten zoals opgenomen in de paragraaf Groepsverantwoording (werkzaamheid 26 a t/m d van het protocol) en het bezoldigingsbegrip in de situatie van intra-groep-detachering, totdat duidelijkheid (in de vorm van overgangsbepalingen en handreikingen) ontstaat over de toepassing van artikel 5c, derde lid, van de Uitvoeringsregeling WNT en de invulling van het bezoldigingsbegrip in de situatie van intra-groep-detachering.

Download