Het kader bestaat uit de Solvency II-richtlijn (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de Gedelegeerde Verordening van de Europese Commissie en technische standaarden en richtsnoeren van European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Nationaal is de Solvency II-richtlijn geïmplementeerd in de Wet financieel toezicht (Wft) en bijbehorende lagere regelgeving.

Implementatie audit op Solvency II-informatie

In de zomer van 2015 is het Tripartite Overleg (TPO) gestart. Dit overlegorgaan van De Nederlandsche Bank (DNB), het Verbond van Verzekeraars en de NBA heeft zich beziggehouden met de inrichting van accountantswerkzaamheden met betrekking tot Solvency II. Het TPO heeft drie informatiebulletins uitgebracht over de voortgang.

NBA Alert 40

Naar aanleiding van de implementatie van Solvency II verandert de controle van de verzekeringsstaten die verzekeraars moeten opstellen ten behoeven van De Nederlandsche Bank (DNB). De NBA heeft ten behoeve van de accountants betrokken bij de controle van deze staten NBA Alert 40 Controle van de Solvabiliteit II Toezichtrapportage bij verzekeraars opgesteld. In de Alert wordt ingegaan op een aantal specifieke zaken met betrekking tot de controle van de staten, zoals bijvoorbeeld de bepaling van de materialiteit.