Werkgroep Wet Normering Topinkomens (WNT)

Accountants zien dat de kosten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de controle-inspanningen hun doel voorbijschieten. De NBA is van mening dat de WNT moet worden vereenvoudigd en de controle ervan zich moet beperken tot de algemene WNT-norm. Sinds de start van de WNT in 2013 is de Werkgroep WNT nauw betrokken bij de uitvoerbaarheid van de WNT-regelgeving en de controle.

Wat is de WNT?

De Wet Normering Topinkomens maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector op het ministerssalaris. Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden andere, sectorale normen. De WNT vereist dat de bezoldiging van topfunctionarissen openbaar wordt gemaakt. De WNT is sinds de invoering in 2013 steeds complexer geworden door uitbreidingen, wijzigingen en overgangsrecht. De gedetailleerde verantwoording en accountantscontrole leiden tot onevenredig veel controlewerkzaamheden en –kosten; ook wanneer er geen overschrijdingen van het WNT-maximum zijn. 

Controle WNT verantwoording 2022 buiten de controlescope 2022

Het ministerie van BZK heeft op 1 november 2022 de uitvoeringsregeling WNT 2023 gepubliceerd. Hierop heeft COPRO geoordeeld dat het controleprotocol deels onuitvoerbaar is. Het ministerie heeft daarom een overgangsregeling voor 2022 getroffen. Deze regeling geldt alleen in bepaalde gevallen.

Het ministerie heeft deze afspraken na overleg bevestigd in een brief aan de NBA. Hierin staat:

“Voor zover er WNT-instellingen zijn binnen een groep van rechtspersonen die gebruik maken van de mogelijkheid om in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep hun WNT-verantwoording op te nemen (de keuzemogelijkheid van artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT), mag een accountant de controle op deze WNT-verantwoording van die groep voor het jaar 2022 in zijn geheel buiten de controlescope plaatsen.”

Tweede wetsevaluatie periode 2016-2020

In december 2020 is de tweede wetsevaluatie van de WNT over de periode 2016-2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De belangrijkste conclusie is dat de WNT bijdraagt aan het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Dit ziet het kabinet als een positieve uitkomst. Het kabinet ziet nog wel mogelijkheden voor verduidelijking en verbetering. Uit de evaluatie komt (opnieuw) de complexiteit van de WNT naar voren.

De Werkgroep WNT heeft in 2019 en 2020 gepleit voor vereenvoudiging van de WNT-regels, onder meer in het kader van de wetsevaluatie in 2020. Bij de val van het kabinet Rutte III is de WNT echter controversieel verklaard en de evaluatie ervan stilgelegd. In 2022 zal de evaluatie naar verwachting weer gestart worden en zet de werkgroep in op vereenvoudiging.

Meer informatie

Over de werkgroep WNT

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving en (vaktechnische) vraagstukken op het gebied van WNT. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De werkgroep WNT wil daarom:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen, en;
 • fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen, waaronder normstellers, toezichthouders en toetsers voor WNT-verantwoordingen.

Werkterrein: interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk

De werkgroep vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De werkgroep voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van verantwoording, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid.
Het referentie- en normenkader voor de controle van de WNT-gegevens bestaat uit:

Algemene regelgeving:

 • Wet normering topinkomens
 • Uitvoeringsbesluit WNT
 • Uitvoeringsregeling WNT
 • Controleprotocol WNT 20x (voor verantwoordingen over 20xx)
 • Beleidsregels WNT 20xx

De sectorale bezoldigingsnormen voor topfunctionarissen zijn opgenomen in de volgende sectorale regelingen:

 • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
 • Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
 • Regeling normering topinkomens sector woningcorporaties
 • Regeling normering topinkomens Onderwijs Cultuur en Wetenschap sectoren
 • Regeling bezoldiging topfunctionarissen ontwikkelingssamenwerking-sector

Voor interpretatie van de wet- en regelgeving zijn verder relevant de vragen en antwoorden op de website www.topinkomens.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contacten met diverse partijen

Eén van de doelen van de werkgroep is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en CIBG over regelgeving, normenkader, accountantscontrole, verantwoording, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de werkgroep zich over WNT-specifieke vaktechnische kwesties. De werkgroep WNT doet jaarlijks voorstellen voor aanpassingen van het Controleprotocol.

De Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) beoordeelt de WNT controleprotocollen.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Vergaderschema

De werkgroep WNT vergadert in 2024 op:

 • 30 januari 2024
 • 21 mei 2024
 • 10 september 2024
 • 26 november 2024

Samenstelling werkgroep

 • Mevrouw M.J.A. (Marjan) van Veen RA (voorzitter, EY)
 • De heer S.A. (Sander) Bos Msc RA (KPMG)
 • De heer drs. H.J.(Henk Jan) van den Bosch RA WNTadvies.nl
 • De heer drs. J. C. (Jaap) de Kreek RA (PwC)
 • Mevrouw E.N. (Esther) Ariëns - Franken RA  (Deloitte)
 • Mevrouw mr. M. (Marleen) Berkman - van den Berg (BDO)
 • De heer P. (Pieter) Mansvelder RA (Kriton, 
 • Mevrouw M. (Mascha) Werner-Hoeks RA (Wijs accountants, SRA)
 • De heer drs. S. (Siebe) Dekkinga RA (Publieke Sector Accountants)
 • De heer J. (Joop) Beelaard RA (ADR onder Ministerie van Financiën)
 • De heer drs. S. (Swen) Leendertse RA (Baker Tilly)
 • De heer J. (Jacco) Versluis MSc RA (Mazars)

Contact

Janine de Jong 19 oktober 2022.jpg
Drs. J(Janine) de Jong AA RA Contactpersoon 088 4960 271