Rechtmatigheidsverantwoording

Invoering rechtmatigheidsverantwoording in 2021

Met ingang van het verslagjaar 2021 gaan colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten en colleges van gedeputeerde staten van provincies en dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening. Hiermee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

Om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in verslagjaar 2021 mogelijk te maken zijn wetsaanpassingen noodzakelijk in de Financiƫle Verhoudingswet, de Gemeentewet en de Provinciewet, maar ook om lagere regelgeving, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). De NBA Sectorcommissie Decentrale Overheden zal de ontwikkelingen en wetsaanpassingen inzake de rechtmatigheidsverantwoording nauwlettend volgen en heeft onder meer een rol in het beoordelen van de impact voor de beroepsgroep van accountants.

Standaardtekst voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De commissie BBV heeft een standaardtekst opgesteld voor de rechtmatigheidsverantwoording. De standaardtekst moet door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen opgenomen moeten worden in de jaarrekening, op het moment dat de wetgeving is aangepast.

Notitie Rechtmatigheidsverantwoording van de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (BADO)

De commissie BADO heeft op 20 maart 2020 een Notitie Rechtmatigheidsverantwoording uitgebracht. Dit is een handreiking die ten doel heeft helderheid te scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben voor decentrale overheden en voor accountants. Er worden in de notitie nadrukkelijk geen voorschriften gegeven, waaraan decentrale overheden en accountants zich moeten houden. Het betreft dus geen regelgeving, maar voorlichting. 

Gevolgen voor de accountantscontrole

Met ingang van het verslagjaar 2021 zal de accountantscontrole toezien op de getrouwheid van de jaarrekening en de juistheid en volledigheid van de rechtmatigheidsverantwoording. De accountantscontrole van de rechtmatigheidsverantwoording brengt vaktechnische vraagstukken met zich mee, die vragen om precieze duiding in de wetten.  De NBA sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) heeft op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in dit kader gereageerd op de voorgestelde wijziging van de FinanciĆ«le-verhoudingswet, de gemeentewet en de provinciewet.  

De commissie BBV geeft via de Kadernota Rechtmatigheid haar visie over de invulling van het begrip rechtmatigheid in de controleverklaring van de decentrale overheden. In 2020 wordt de Kadernota Rechtmatigheid aangepast ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.

U bent accountant en heeft een vraag over de rechtmatigheidsverantwoording of de consequenties voor de controleaanpak? 

Een dergelijke vraag kunt u stellen aan de NBA Sectorcommissie Decentrale overheden via de publieke sector portal rechtmatigheid in de NBA Helpdesk Vaktechniek.

Contact

Marianne van Kimmenade 2022 (324x324)
Marianne van Kimmenade beleidsadviseur Fraude en Decentrale overheden 020 3010328