Publieke sector

De publieke sector omvat een breed werkterrein van verschillende organisaties:

Hierbij zijn onder andere de volgende deelsectoren te onderkennen: rijksoverheid, decentrale overheden, onderwijs, zorg, woningcorporaties en diverse not-for-profit organisaties.

Deze organisaties kenmerken zich onder andere door de in wet- en regelgeving vastgelegde uit te voeren publieke taken, bedrijfsvoeringsonderwerpen en (gedeeltelijke) bekostiging en/of subsidiëring met publiek geld. Ook kan er publiek geld, bijvoorbeeld via een subsidie, naar de private sector gaan. Met publiek geld wordt bedoeld, geld dat via belastingheffing, premieheffing en/of tarieven is geïnd (circa 200 miljard euro). Hier komen nog bij de van de Europese Unie ontvangen gelden.

In en voor de publieke sector kunnen openbaar, intern en overheidsaccountants van de NBA en internal auditors (IIA) werkzaam zijn. Ook zijn rekenkamers, verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), actief in de publieke sector. Openbaar en overheidsaccountants en accountants zijn actief in de Werkgroep decentrale overheden (WGDO) en controlerend accountants werken voor onderwijsinstellingen in de Werkgroep Onderwijs (WGO).

Ook kunnen ook accountants in business (AIB's), registercontrollers (RC's) en public controllers (CPC's) actief zijn in/voor de publieke sector. Deze laatste groep is actief in de Branchegroep Publieke Sector van NBA-VRC.

Binnen het Europese verband van accountantsorganisaties Accountancy Europe (voorheen FEE) is ook een Public Sector Policy Group actief.

Contact

drs. Koos Vos RA Coördinator publieke sector 020 301 03 47