Accountantsverklaringen publieke sector

Als uitkomst van een uitgevoerde controleopdracht moeten voorbeeldteksten worden gehanteerd. Dat geldt ook voor de controleverklaringen die in de publieke sector worden afgegeven.

Hierbij zijn vier hoofdgroepen verklaringen te onderscheiden:

 • 10.1 Assertion-based verklaringen bij een jaarrekening
  Hierbij geeft de accountant een getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur van de entiteit.
 • 10.2 Direct reporting verklaringen bij een jaarrekening
  Hierbij geeft de accountant in zijn verklaring zelf een oordeel over rechtmatigheid.
 • 10.3 Subsidieverklaringen
  Hierbij geeft de accountant in zijn verklaring een oordeel over een subsideafrekening, niet zijnde een jaarrekening.
 • 10.4 Verklaringen mede-overheden
  Deze direct reporting verklaring wordt afgegeven bij de mede-overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen).

In de publieke sector wordt een veelheid aan verklaringen gebruikt. Omdat de NBA niet altijd betrokken is bij het aanpassen van deze verklaringen verzoekt de NBA alle accountants, om hen bekende verklaringen in de publieke sector toe te sturen. Op deze wijze wil de NBA beter inzicht krijgen in de verklaringen die in de diverse geledingen van de publieke sector wordt gebruikt, met als doel te komen tot harmonisering en consistentie.

De geactualiseerde basis voorbeeldteksten voor de goedkeurende controleverklaringen over 2014 voor de (semi)publieke sector in verband met de wet Normering Topinkomens (WNT) zijn beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Publieke Sector van de NBA:

Contact

Koos Vos (375x375)
drs. Koos Vos RA Coördinator publieke sector 088 4960 347