Uitkomst COPRO-beoordelingen

De beoordeelde protocollen zijn per instantie gerangschikt. Naast ministeries zijn dit provincies, gemeenten en andere organisaties. Deze laatste categorie bevat protocollen van diverse publieke en private organisaties. Europese protocollen staan op een aparte pagina vermeld. De COPRO-teller staat inmiddels op 587 dossiers.

COPRO vergadert zesmaal per jaar (februari, april, juni, september, oktober en december) en beoordeelt de protocollen volgens een vaste procedure.

Periodiek worden twee overzichten gepubliceerd:

  • Een dossieroverzicht. Dit totaaloverzicht bevat een alfabetische lijst met alle afgeronde en nog openstaande dossiers.
  • Een voortgangsoverzicht. Dit wijzigingsoverzicht geeft aan welke dossiers sinds de laatste vergadering in behandeling zijn genomen en zijn afgerond.

Niet alle protocollen worden jaarlijks geactualiseerd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat modelteksten en verwijzingen naar standaarden in de betreffende protocollen niet meer actueel zijn, waardoor ze feitelijk niet meer uitvoerbaar zijn. Een goedkeurend oordeel van COPRO heeft namelijk alleen betrekking op een specifiek protocol voor een specifiek (subsidie)jaar. COPRO adviseert daarom bij protocollen die vóór 2018 zijn uitgegeven en/of beoordeeld altijd de meest recente teksten van HRA III te raadplegen op de website van de NBA. Beter nog is om COPRO te laten toetsen of het protocol nog steeds als uitvoerbaar kan worden aangemerkt.

Contact

Janine de Jong 19 oktober 2022.jpg
Drs. J(Janine) de Jong AA RA Contactpersoon 088 4960 271