Contributie 2024

Schema indeling contributiegroepen en contributie 2024

 

 

Bedrag

 

 

 

2020

2021

2022**

2023

2024*

 

Contributie-

groep

 

 

 

 

 

openbaar accountant

H

€ 1.362,- 

€ 1.386,- 

€ 1.386,-

€ 1.419,-

€ 1.548

intern accountant en overheidsaccountant

M

€ 908,-

€ 924,-

€ 924,-

€ 946,-

€ 1.032

accountant in business

L

€ 454,-

€ 462,-

€ 462

€ 473,-

€ 516

lid zonder arbeidsinkomen

Z

€ 172,-

€ 175,-

€ 175,-

€ 179,-

€ 196

* De tarieven voor 2024 zijn op 11 december 2023 door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

** Na toepassing van een korting, zijn de contributiebedragen voor 2022 gelijk gebleven aan de tarieven die in 2021 golden.

Doorgeven wijzigingen

Elk lid is de contributie verschuldigd voor de contributiegroep waarin hij of zij is ingedeeld. Uitgangspunt hiervoor is de laatst door het lid zelf doorgegeven informatie over de aard van zijn werkzaamheden of zijn functie. Leden krijgen jaarlijks voor aanvang van het kalenderjaar een overzicht toegezonden met de gegevens zoals die bij onze ledenadministratie bekend zijn. Deze registratie is ook te bekijken op MijnNBA.nl.

Functiewijzigingen

Als u van baan wisselt of een andere functie krijgt, kunt u dat doorgeven op MijnNBA.nl. Het is belangrijk dit tijdig te doen. Als u wijzigingen liever per mail wilt doorgeven, kan dat ook. Stuur een mailtje naar ledenadministratie@nba.nl. Uitgangspunt voor de jaarfactuur 2023 is de stand per 1 januari 2023.

Betaling contributie

Automatische incasso

Leden kunnen de verschuldigde contributie ook via automatische incasso voldoen. Als u de contributie met automatische incasso wilt betalen én u heeft dit het afgelopen jaar niet al gedaan, download dan het onderstaande machtigingsformulier. Het ingevulde machtigingsformulier kunt u onder vermelding van uw lidnummer retourneren aan: NBA, t.a.v. de afdeling ledenadministratie, postbus 242, 2130 AE te Hoofddorp. U kunt het ingevulde formulier ook mailen naar ledenadministratie@nba.nl.

Download

Betaalkantoor

Met enkele werkgevers heeft de NBA afspraken gemaakt over betaling van de contributienota’s. Die werkgevers hebben toegezegd de nota van haar werknemer(s) binnen de daartoe afgesproken termijnen te zullen betalen en ontvangen rechtstreeks de factuur. Niet elke werkgever/(accountants)kantoor heeft een dergelijke overeenkomst. Informeer eerst bij uw werkgever of sprake is van een dergelijke afspraak. Wanneer dit niet het geval is, zult u zelf een factuur ontvangen en voor tijdige betaling moeten zorgdragen.

Uitstel van betaling of betalingsregeling

Als u het verschuldigde bedrag niet in een keer kunt voldoen, komt u in aanmerking voor het treffen van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nba.nl.

Vermindering contributie

Als de verschuldigde contributie voor een bepaald jaar meer bedraagt dan 4% van uw arbeidsinkomen kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de contributie. De contributie kan dan achteraf verlaagd worden tot maximaal het bedrag van de laagste contributiegroep.

Een vermindering kan pas na afloop van het kalenderjaar worden vastgesteld. U dient eerst de volledige contributie te voldoen. Een verzoek tot vermindering dient u binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar in. Hierbij geeft u een motivatie en een opgave van uw definitieve arbeidsinkomen.

Voorbeeld:
Als u voor 2023 in aanmerking wilt komen voor vermindering, moet u uiterlijk 31 december 2024 uw verzoek indienen. Dit doet u samen met uw ingediende IB-aangifte per 1 april 2023. Als uw verzoek terecht is, wordt het teveel betaalde teruggestort.

 

Aanpassing contributietarieven

Met ingang van 1 januari 2019 worden de contributietarieven jaarlijks automatisch aangepast ten opzichte van de tarieven in het voorafgaande jaar op basis van de raming van de ontwikkeling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) zoals die blijkt uit de publicaties van het Centraal Planbureau (voor details zie art. 2 lid 1 en 2 Contributieverordening 2019). Voor de jaren na 2019, heeft het Centraal Planbureau de volgende ramingen afgegeven:

 

Jaar

Raming ontwikkeling hicp

2020

1,4%

2021

1,6%

2022

1,4%

2023

2,2%

2024

3,2%

 

Met toepassing van de overige regels die in de Contributieverordening 2024 zijn opgenomen (afronding en vaste verhoudingen), volgen daaruit de bovengenoemde contributietarieven.

Contributieverordeningen

Contact

Ledenadministratie

088 496 02 00