Ook mogen benamingen zoals accountant, afkortingen en of samenstellingen daarvan niet in het openbaar worden gebruikt, indien men niet is ingeschreven in het accountantsregister.

Het is degene die niet in het accountantsregister is ingeschreven verboden om anders dan in besloten kring de titels, genoemd in het eerste lid, of de benaming accountant zonder nadere toevoeging dan wel in samenstelling of afkorting te voeren, dan wel zich zodanig te gedragen, dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk kan zijn gewekt, dat hij tot het voeren van die benaming gerechtigd is. 

Wat is beschermd?

  1. Accountant-Administratieconsulent en Registeraccountant, zonder enige toevoeging, dan wel in enigerlei samenstelling of afkorting (zoals AA en RA).
  2. Accountant zonder enige toevoeging, dan wel in enigerlei samenstelling of afkorting (bv accountantskantoor).
  3. Zich zodanig gedragen dat daardoor bij het publiek de indruk moet worden gewekt dat men tot het voeren van de benaming accountant gerechtigd is.
  4. Benaming assistent-accountant, adjunct-accountant of een soortgelijke benaming. Dit is voorbehouden aan degene die in een dienstbetrekking werkzaamheden verricht onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van een in die dienstbetrekking boven hem geplaatste accountant.

Uitzondering

Er is één uitzondering op wat hierboven staat beschreven en dat is het gebruik van de benaming adjunct-accountant; assistent-accountant of een andere soortgelijke benaming. Die benaming mag een niet-accountant gebruiken, mits diegene in een dienstbetrekking werkzaamheden verricht onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van een in die dienstbetrekking boven hem geplaatste accountant (art. 41 lid 3 Wab).

Benaming 'accountancy' en 'accounting'

Ook uit jurisprudentie blijkt dat het gebruik van de titels en benamingen die met de accountantstitel of- benaming verwant zijn, is voorbehouden aan AA’s en RA’s. Zo heeft de Hoge Raad in haar arrest van 25 januari 2000 en het Hof in de uitspraak van 20 januari 2014 expliciet bepaald dat de term 'accountancy' beschermd is en dat deze aanduiding uitsluitend gebruikt mag worden door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants.

Dit geldt niet voor het gebruik van de benaming 'account' zoals hetzelfde Hof geoordeeld heeft. Dit houdt in dat ook personen die niet ingeschreven staan in het accountantsregister de benaming “account” mogen voeren. Wat betreft het gebruik van de term “accounting” in de handelsnaam, heeft de hoogste rechter in het arrest van 27 januari 2015 bepaald dat deze term ook uitsluitend voorbehouden is aan hen die ingeschreven staan in het accountantsregister. 

Onrechtmatig titelgebruik 

De NBA treedt op tegen het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Wanneer de beroepsorganisatie een melding binnenkrijgt, gaat zij na of naar haar mening mogelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van de accountantstitel.

Als de NBA dit concludeert wordt melding gedaan bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving (BEH). Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 41 Wab. De BEH besluit zelfstandig of er al dan niet sprake is van onrechtmatig titelgebruik en over het al dan niet opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom.

Onrechtmatig titelgebruik in cijfers

In 2021 zijn er door de BEH 42 onderzoeken ingesteld en afgerond. Voor lichtere overtredingen heeft de BEH aansluitend op het onderzoek handhavingscommunicatie ingezet. In 5 dossiers werd een zwaardere overtreding vastgesteld. In die gevallen heeft de BEH het traject van bestuurlijke handhaving in moeten zetten. In deze 5 gevallen is een boete en/of last onder dwangsom opgelegd.

 Gemeld bij de BEH (door de NBA)  47
 Onderzoeken gedaan door BEH 42
 Bestuurlijke maatregel  5