Stuurgroep Publiek Belang

De Stuurgroep Publiek Belang, onder voorzitterschap van de NBA, heeft werkgroepen opgezet om een impuls te geven aan de kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De sector ziet dat verandering nodig is, beginnend bij zichzelf en in samenwerking met de keten: ondernemingen, aandeelhouders en andere stakeholder die gebruik maken van gecontroleerde informatie, maar ook de toezichthouder.

Samenstelling stuurgroep

De Stuurgroep Publiek Belang is een samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van vergunninghoudende accountantskantoren en de NBA. De Stuurgroep fungeert onder voorzitterschap van de NBA, en bestaat uit de auditbestuurders van de zes OOB-vergunninghouders, de auditbestuurder van een niet-OOB vergunninghouder en de vicevoorzitter van de SRA en de voorzitter en directeur van de NBA.

 • Kris Douma (voorzitter) (NBA-bestuur)
 • Gera Hamer (Deloitte)
 • Mariska van de Luur (KPMG)
 • Peter Hopstaken (Mazars)
 • Bart Jonker (Grant Thornton) (Platform Reguliere Vergunninghouders)
 • Wytse van der Molen (PWC)
 • Patrick Gabriels (EY)
 • Diana Clement (SRA)
 • Marcel Mans (BDO)
 • Liane Vlaskamp en Berry Wammes (NBA-bureau)

Ontstaan en opdracht stuurgroep

In januari 2017 hebben de grote en middelgrote kantoren samen met de SRA en de NBA een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld. De opdracht aan deze stuurgroep luidt:

 • Stel een meerjarige prioriteitsagenda op voor de auditsector, gericht op vergunninghouders en beroepsorganisatie.
 • Doe dit op basis van een actuele probleem- en oorzakenanalyse en vanuit een helder geformuleerde, collectieve kwaliteitsambitie.
 • Zie toe op en geef sturing  aan de uitvoering van deze agenda door middel van een gestructureerde veranderaanpak, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van kantoren en beroepsorganisatie.

Werkwijze

De Stuurgroep Publiek Belang heeft de volgende uitgangspunten
opgesteld:

 • We concentreren ons op de meest actuele en urgente maatschappelijke thema’s en volgende daarbij in hoofdlijnen de agenda zoals die mede door de kwartiermakers wordt aangegeven.
 • Daarnaast werken we verder aan de kwaliteitsverbetering van de audit.
 • Er is gerichte aandacht voor het niet-OOB segment.
 • We gaan werken conform het Plan – Do – Check – Act (PDCA) model.
 • We maken de werkwijze van de Stuurgroep Publiek Belang beter
  zichtbaar en transparant. 

De Stuurgroep betrekt externe stakeholders bij het opstellen en uitvoeren van de agenda. Hiervoor is een Stakeholdersforum opgericht. Lees hier meer over het Stakeholdersforum.

Lees meer over de werkwijze van de stuurgroep in het programma voor 2021-2023

 

Kwartiermakers en stuurgroep

De minister van Financiën heeft in mei 2020 twee Kwartiermakers Toekomst Accountancysector benoemd om gedurende 3,5 jaar initiatieven tot verdere verbetering van de auditkwaliteit aan te jagen, de samenhang daarvan te bewaken, enkele zaken verder te laten onderzoeken en de voortgang van maatregelen te monitoren. De Stuurgroep Publiek Belang heeft werkgroepen opgezet die parallel lopen met het pakket aan maatregelen dat aangekondigd is door de minister van Financiën. De activiteiten van de werkgroepen Fraude en Continuïteit worden ook maandelijks voorgelegd aan de kwartiermakers. Bekijk de LinkedIn-pagina van de kwartiermakers.

 

Ondersteuning NBA-bureau

De stuurgroep werkt nauw samen met het NBA-bureau voor operationele en secretariële ondersteuning, communicatie. Ook is er afstemming met relevante betrokkenen waaronder het Platform Reguliere Vergunninghouders en de Foundation for Auditing Research.

Contact

Rob Heinsbroek (324x324)
Rob Heinsbroek Secretaris Stuurgroep Publiek Belang 088 496 03 10
SarahNienkevanVoorthuijsen_2022 (375x375)
Sarah Nienke van Voorthuisen Projectleider & Manager Public Affairs 088 4960 249