Contributie

Als lid van de NBA betaalt u jaarlijks contributie. NBA-leden zijn ingedeeld in contributiegroepen. Uitgangspunt hiervoor is de indeling volgens de definities in de Verordening op de ledengroepen voor openbaar accountant, intern accountant en overheidsaccountant, accountant in business en lid zonder arbeidsinkomen.

Nieuwe contributiesystematiek

Met ingang van 1 januari 2019 worden de contributietarieven jaarlijks automatisch aangepast ten opzichte van de tarieven in het voorafgaande jaar op basis van de raming van de ontwikkeling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) zoals die blijkt uit de publicaties van het Centraal Planbureau (voor details zie art. 2 lid 1 en 2 Contributieverordening 2019). Voor de jaren na 2019, heeft het Centraal Planbureau de volgende ramingen afgegeven:

Jaar

Raming ontwikkeling hicp

2020

1,4%

2021

1,6%

2022

1,4%


Met toepassing van de overige regels die in de Contributieverordening 2019 zijn opgenomen (afronding en vaste verhoudingen), volgen daaruit de hieronder genoemde contributietarieven.

Indeling contributiegroepen

Schema indeling contributiegroepen en contributie 2021

  Contributiegroep Bedrag
2020
Bedrag
2021
Bedrag
2022
openbaar accountant H € 1.362,-  € 1.386,-  € 1.407,- 
intern accountant en overheidsaccountant M € 908,- € 924,- € 938,-
accountant in business L € 454,- € 462,- € 469,-
lid zonder arbeidsinkomen Z € 172,- € 175,- € 178,-


Tenaamstelling contributiefactuur

De factuur voor de contributie staat op naam en adres van het lid zelf. Ook wanneer de contributienota kan worden ingediend bij het bedrijf of de werkgever is het lid persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.

Tot welke contributiegroep behoort u?

Doorgeven wijzigingen

Elk lid is de contributie verschuldigd voor de contributiegroep waarin hij of zij is ingedeeld. Uitgangspunt hiervoor is de laatst door het lid zelf doorgegeven informatie over de aard van zijn werkzaamheden of zijn functie. Leden krijgen jaarlijks voor aanvang van het kalenderjaar een overzicht toegezonden met de gegevens zoals die bij onze ledenadministratie bekend zijn. Deze registratie is ook te bekijken op MijnNBA.nl.

Functiewijzigingen

Als u van baan wisselt of een andere functie krijgt, kunt u dat doorgeven op MijnNBA.nl. Het is belangrijk dit tijdig te doen. Als u wijzigingen liever per mail wilt doorgeven, kan dat ook. Stuur een mailtje naar ledenadministratie@nba.nl. Uitgangspunt voor de jaarfactuur 2021 is de stand per 1 januari 2021.

Betaling contributie

Automatische incasso

Leden kunnen de verschuldigde contributie ook via automatische incasso voldoen. Als u de contributie met automatische incasso wilt betalen én u heeft dit het afgelopen jaar niet al gedaan, download dan het onderstaande machtigingsformulier. Het ingevulde machtigingsformulier kunt u onder vermelding van uw lidnummer retourneren aan: NBA, t.a.v. de afdeling ledenadministratie, postbus 7984, 1008 AD te Amsterdam. U kunt het ingevulde formulier ook mailen naar ledenadministratie@nba.nl.

Download

Betaalkantoor

Met enkele werkgevers heeft de NBA afspraken gemaakt over betaling van de contributienota’s. Die werkgevers hebben toegezegd de nota van haar werknemer(s) binnen de daartoe afgesproken termijnen te zullen betalen en ontvangen rechtstreeks de factuur. Niet elke werkgever/(accountants)kantoor heeft een dergelijke overeenkomst. Informeer eerst bij uw werkgever of sprake is van een dergelijke afspraak. Wanneer dit niet het geval is, zult u zelf een factuur ontvangen en voor tijdige betaling moeten zorgdragen.

Uitstel van betaling of betalingsregeling

Als u het verschuldigde bedrag niet in een keer kunt voldoen, komt u in aanmerking voor het treffen van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nba.nl.

Vermindering contributie

Als de verschuldigde contributie voor een bepaald jaar meer bedraagt dan 4% van uw arbeidsinkomen kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de contributie. De contributie kan dan achteraf verlaagd worden tot maximaal het bedrag van de laagste contributiegroep.

Een vermindering kan pas na afloop van het kalenderjaar worden vastgesteld. U dient eerst de volledige contributie te voldoen. Een verzoek tot vermindering dient u binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar in. Hierbij geeft u een motivatie en een opgave van uw definitieve arbeidsinkomen.

Voorbeeld:
Als u voor 2020 in aanmerking wilt komen voor vermindering, moet u uiterlijk 31 december 2021 uw verzoek indienen. Dit doet u samen met uw ingediende IB-aangifte per 1 april 2021. Als uw verzoek terecht is, wordt het teveel betaalde teruggestort.

 

Type accountants/ledengroepen

Leden geven zelf aan tot welke ledengroep zij behoren. Een lid kiest de ledengroep op basis van zijn of haar functie. Elk type accountant heeft een ledengroep. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van hun gegevens.

  1. Openbaar accountant: de accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantspraktijk. Hieronder is begrepen de externe accountant, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.
  2. Intern accountant en overheidsaccountant: de accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsafdeling (de overheidsaccountant is werkzaam bij de overheid zoals gedefinieerd in Artikel 1 in de Verordening op de Ledengroepen). Tot een overheidsaccountant wordt eveneens gerekend de accountant die werkzaam is bij de belastingdienst en belast is met de controle van door belastingplichtigen ingeleverde aangiften en de accountant die aan deze controle direct leiding geeft.
  3. Accountant in business: de accountant die werkzaamheden verricht, maar niet als openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant.

Contact

Ledenadministratie 020 301 02 00