Ledenvergadering - 13 juni 2022

Op maandag 13 juni vond de ledenvergadering van de NBA plaats. Het NBA-bestuur vond het belangrijk leden te ontmoeten en daarom koos het bestuur  voor een fysieke bijeenkomst in Utrecht. Het was mogelijk de ledenvergadering online te volgen via een livestream. Online stemmen was volgens het aflopen van de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk.

Kijk de livestream terug van de ledenvergadering

 

Ledenvergadering

NBA_Beeld Ledenvergadering_200x200_144dpi.jpgDe ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de NBA. Tijdens de ledenvergadering, die minimaal één keer per jaar bijeenkomt, kunnen leden hun stem doen gelden en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. In de ledenvergadering die doorgaans in juni wordt gehouden, staat de jaarrekening op de agenda en legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid. Tevens besluit de ledenvergadering dan over een aantal (her)benoemingen en ontwerpverordeningen. Leden die invloed op het beleid van de NBA willen uitoefenen wordt geadviseerd aan de ledenvergadering deel te nemen of zich (door middel van een volmacht) te laten vertegenwoordigen.

Programma

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • Verkiezing van een nieuw bestuurslid alsmede de verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter
 • Het jaarrapport 2021 alsmede het jaaroverzicht 2021
 • De ontwerpverordening tot wijziging van de contributieverordening
Oranje lijn

Agenda en vergaderstukken

De agenda en de vergaderstukken kunt u hieronder downloaden.

Jaarrapport 2021

Jaaroverzicht 2021

Praktische informatie

Datum maandag 13 juni 2022
Tijd

14.00 - 14.30 uur registratie en ontvangst

14.30 – 15.30 uur voorprogramma ‘Werken met Young Professionals'

16.00 – 18.00 uur ledenvergadering

Locatie Jaarbeurs Utrecht / Media Plaza. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet.
Online volgen

U ontvangt de live stream voor het voorprogramma en/of de ledenvergadering. Let op: online stemmen is volgende de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk. Wilt u stemmen? Kom dan naar de ledenvergadering in Utrecht. Het verlenen van een volmacht was mogelijk tot woensdag 8 juni 23:59 uur.

Meer informatie over online volgen (voor leden die zijn aangemeld)

Omdat de ledenvergadering een openbare vergadering is kan iedereen meekijken via de livestream.

 

Contact

Heeft u een vraag? Stelt deze gerust. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 020-301 0 401 of ledenvergadering@nba.nl.

Benoemingen

In deze ledenvergadering zullen volgens de daarvoor geldende regels benoemingen aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Bestuur

Het bestuur van de NBA bestaat uit zeven personen. Vier van hen zijn door de ledenvergadering benoemd, drie zijn afgevaardigd vanuit een ledengroepbestuur. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar (artikel 12 Wet op het accountantsberoep, Wab). Op grond van artikel 15 van de Wab worden, door de ledenvergadering en uit de bestuursleden, jaarlijks de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter benoemd.

Conform het rooster van aftreden dient de ledenvergadering in juni 2022 te voorzien in de benoeming van een bestuurslid dat treedt in de plaats van Esthter van der Vleuten, die op dat moment het eind van haar wettelijke termijn bereikt.

Om te komen tot de voordracht heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de Selectie- en Remuneratiecommissie van het bestuur, die daarbij gebruik heeft gemaakt van de diensten van een extern bureau (Ebbinge). Om te beginnen is een profiel opgesteld specifiek gericht op een kandidaat met OOB-ervaring. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur ging de voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat. De heer S.L. (Steef) Visser RA maakte als extern lid deel uit van de selectiecommissie.

De werving is gestart in december 2021. Dit is gedaan door melding te maken van de vacatures tijdens de ledenvergadering van 14 december, door plaatsing op de website van de NBA en in NBA Nieuws, door vermelding op de website. Behalve dat een aantal personen heeft gereageerd op de advertenties, zijn ook potentieel geschikt geachte personen rechtstreeks benaderd. Met de kandidaten van de shortlist zijn gesprekken gevoerd. Bij de uiteindelijke keuze voor de kandidaten heeft het bestuur vooral ook gekeken naar de complementariteit met de overige bestuursleden: wat brengen de kandidaten aan competenties in het bestuur die thans niet of in mindere mate vertegenwoordigd zijn.

Aleks Kayhan 3 (375x375)Het bestuur draagt Aleks Kayhan voor als lid van het bestuur. De heer drs. A. (Aleks) M. Kayhan RA (1981) is sinds 2003 werkzaam bij EY en is partner in de controlepraktijk. Sinds 2008 is hij docent aan de Vrije Universiteit (VU) voor de postdoctorale accountantsopleiding.

In zijn rol als partner bij EY controleert hij nationale en internationale ondernemingen. Hij heeft brede ervaring in de accountancy en in communicatie in de bestuurskamers van zijn klanten.

Voorts stelt het bestuur voor Ingrid Hems te benoemen als plaatsvervangend voorzitter voor de periode van een jaar (tot en met de ledenvergadering van juni 2023).

Accountant en plaatsvervangend accountant

Krachtens artikel 29, eerste lid, van de Wab dient door de ledenvergadering voor elk boekjaar een accountant te worden benoemd die belast is met de controle op de financiële verantwoording van de NBA, alsmede een plaatsvervanger voor deze. Voor de controle van het lopend boekjaar zijn benoemd Anja Bast-den Hollander RA (als accountant) en de Erik Koetje RA (als plaatsvervangend accountant). Het bestuur stelt voor hen tevens te benoemen voor de controle van het boekjaar 2023.

Vervolgprocedure

Tot drie weken voor de datum van de Ledenvergadering (dus tot en met zondag 22 mei 2022) kunnen door een ledengroepbestuur of door ten minste 50 leden gezamenlijk kandidaten worden aanbevolen voor bovenvermelde vacatures (artikel 5, Verordening op de Ledenvergadering).

Contributieverordening

Op 5 april 2022 is de contributieverordening geplaatst die behandeld zal worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 13 juni. Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Ingediende vragen

Voor de ledenvergadering van 13 juni 2022 zijn de volgende vragen binnengekomen.

 1. Is het bestuur van de NBA van mening dat een gedragscode gebaseerd op de corporate governance code voor hem passend is en een betere maatstaf is voor goed bestuur van de NBA dan de publiekrechtelijke gecodificeerde (AWB) en niet-gecodificeerde Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur?
 2. Is het bestuur van de NBA zich er van bewust dat de NBA geen beursfonds maar een publiekrechtelijke rechtspersoon is en dat het bestuur zelf een bestuursorgaan is en de AWB op hem van toepassing is en dat tevens geldt voor de voorzitter?
 3. Weet het bestuur wat de wettelijke taken van de NBA zijn? Zo ja hoe passen het bevorderen van diversiteit en inclusie en de “Genderbread person” in deze taak?
 4. Is het bestuur van mening dat het de taak is van het bureau een strategie te ontwikkelen “Directie en managementteam betrekken het bestuur tijdig bij het formuleren van de strategie ter invulling van de realisatie van langetermijnwaardecreatie door de NBA. Directie en managementteam leggen verantwoording af aan het bestuur over de strategie en de toelichting daarop.”?
 5. Is het bestuur van de NBA van mening dat de NBA een dagelijks bestuur heeft en, zo ja, wie buiten de voorzitter maken deel uit van dat bestuur en wat zijn de bevoegdheden van het dagelijks bestuur?
 6. Is het bestuur van mening dat het zijn standpunten als standpunten van de NBA naar buiten kan brengen?
 7. Is het bestuur van de NBA van mening dat de “Genderbread person” van Sam Killermann de passende maatstaf is voor de Corporate Governance Code en hoe verhoudt zich dat tot het vrouwenquotum, “vrouw” is immers maar een construct?
 8. Hebben er in 2021 en 2022 bestuursvergaderingen plaatsgevonden waar het quorum niet is gehaald?
 9. Is het in het verleden voorgekomen dat besluiten en/of beslissingen door het bestuur zijn genomen buiten vergadering om?
 10. Is het in het verleden voorgekomen dat besluiten op grond van stilzwijgende instemming zijn genomen?
 11. Wat verstaat het bestuur onder inclusiviteit en diversiteit en waarom acht het bestuur meer diversiteit en inclusiviteit rechtvaardig noodzakelijk logisch en slim?
 12. Waarom is het bestuur van mening dat de Corporate Governance Code een dwingende toepassing moet eisen en dat tot de taak van de NBA hoort daar een stelling in in te nemen?
 13. Is het bestuur van mening dat de directeur enige externe bevoegdheid of taak heeft?
 14. Is het bestuur het met mij eens dat de governance van de NBA niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet en in lijn met het de wet en het recht moet worden gebracht?
 15. Waarom ontbreekt in de opgave van functies van drs. Kris Douma zijn ondernemerschap, te weten de eenmanszaken ingeschreven onder de namen Kris Douma Advies en Toezicht en Kris Douma Consultancy?
 16. Is het bestuur van mening dat het aanvaardbaar is dat de voorzitter à titre personnel meningen uit in de media, die raken aan de werkzaamheden van accountants, met name een artikel over de vergoeding van private equity huizen?
 17. Is het bestuur van mening dat het ondertekenen van brieven in naam van de NBA door uitsluitend de voorzitter goede governance is?
 18. Wanneer heeft het bestuur besloten de brief met de daarin weergegeven tekst aan de monitoring commissie te sturen en wat was de uitslag van de stemming daarover?
 19. Is het bestuur het met mij eens dat de NBA vanuit haar wettelijke taak aandacht besteedt aan fraude en continuïteit en niet vanuit “haar maatschappelijke verantwoordelijkheid”?
 20. Waarop baseert het bestuur zijn oordeel dat een effectieve Code een belangrijke bijdrage kan leveren aan het waarborgen van de continuïteit van ondernemingen en is het bestuur van mening dat continuïteit van ondernemingen gewaarborgd kan worden en dient te worden?
 21. Is het bestuur het met mij eens dat art. 40 lid 1 van de Wet op het accountantsberoep zou moeten luiden: “Binnen acht weken nadat de aanvraag tot inschrijving in het accountantsregister is ontvangen neemt het bestuur een besluit.  in plaats van “Binnen acht weken nadat de aanvraag tot inschrijving in het accountantsregister is ontvangen neemt de beroepsorganisatie een besluit.”? (zie ook memorie van toelichting) en dat dit onzekerheid omtrent de geldigheid van de besluiten tot inschrijving in het accountantsregister oproept?
 22. Is het bestuur het met mij eens dat het bestuur niet over de benoeming van bestuursleden gaat en al helemaal niet over een diversiteitsbeleid daarbij?
 23. Is het bestuur het met mij eens dat het geen Verordening op het bestuur kan maken (Beginselen 2.3.1) en verder dat er sinds 2020 al twee jaren zijn verstreken en er nog steeds geen (nieuwe) “Verordening op het bestuur” is aangenomen?
 24. Is het bestuur het met mij eens dat het document “beginselen van goed bestuur” een onzinnig misleidend document is dat niet alleen in strijd is met de wet en het recht, zelfs tot een geheel andere wetsfamilie, namelijk het privaatrecht, behoort en zo snel mogelijk van de website moet verdwijnen?
 25. Hoe denkt het bestuur er voor te zorgen dat de meerderheid van de bestuursleden die accountants zijn, openbaar accountant zijn, momenteel zijn slechts twee van de vijf bestuursleden die accountant zijn, openbaar accountant en hoe past het benoemen van twee niet-accountants in het bestuur daarin?
 26. Heeft het bestuur bij de voordracht voor een nieuw bestuurslid etniciteit in zijn overwegingen, en/of bij de opdracht aan de commissie en/of de opdracht aan Ebbinge betrokken?
 27. Is het bestuur van mening dat het bij de voordracht van een kandidaat bestuurslid, een benoeming in openbaar bestuur, niet in een Verordening genoemde buitenwettelijke criteria als geslacht -of nee, genderidentiteit of gender? - en etniciteit kan meewegen?
 28. Vindt het bestuur het passend om in uitingen van de NBA een esoterisch begrip als “circulaire economie” te gebruiken en zo ja wat verstaat het bestuur onder een circulair festival, een circulair worstenbroodje, circulair waspoeder en een circulaire schoonheidsbehandeling en hoe verhoudt zich dat tot de professionele scepsis?
 29. Is het bestuur voornemens een of meer tuchtklachten tegen de bestuursleden die accountant zijn in te dienen wegens het schenden van de fundamentele beginselen zoals deze blijkt uit de aangedragen tekortkomingen?
 30. Is het bestuur het met mij eens dat gezien het kennelijke ernstige gebrek aan professionaliteit, objectiviteit, zorgvuldigheid en vakbekwaamheid die uit voorgaande vragen en antwoorden blijkt, alle bestuursleden zouden moeten aftreden?
 31. Hoe en wanneer heeft het bestuur geregeld dat het voldoet aan de vereisten onder de per 1 mei 2022 in werking getreden Wet Open Overheid?
 32. In het Besluit van het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants houdende regels inzake mandaat en machtiging (Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA) Staatscourant nr. 30101 dd 30 oktober 2013 in art. 3 lid 1 wordt mandaat aan de directie verleend, besluiten te nemen ter uitvoering van het bepaalde in art. 38 van de Wet op het Accountantsberoep. Welke bevoegdheid tot het nemen van besluiten wordt volgende het bestuur aan hem geattribueerd in art. 38 van de Wet op het accountantsberoep?
 33. Volgens het jaarrapport 2021 zijn niet-bestuursleden in de selectiecommissie opgenomen. Daarmee heeft het bestuur in strijd met het ter verzekering van goede governance opgestelde eigen reglement "Selectie en remuneratie commissie NBA-bestuur" gehandeld. Hoe verhoudt zich deze werkwijze tot goede governance?
 34. Is het bestuur het met mij eens dat de continuïteit van een publiek rechtelijke rechtspersoon uitsluitend een zaak is van de wetgever en het bestuur daar geen enkele bevoegdheid in heeft?
 35. Het bestuur is kennelijk (p. 23 NBA-jaarrapport 2021) van oordeel dat het bureau een incompetente en onprofessionele organisatie is en dat het "zich moet ontwikkelen naar een professionele en competente organisatie". Waarom denkt het bestuur dat het bureau zich moet ontwikkelen en dat leiderschap bij het bureau ontwikkeld moet worden waar het leiderschap toch in de eerste plaats bij het bestuur ligt en van het bureau toch in de eerste plaats volgzaamheid verwacht kan worden?
 36. Is het bestuur voornemens een reorganisatie door te voeren en incompetent en onprofessioneel management en personeel te ontslaan?
 37. De NBA heeft een hoog percentage lang verzuim door langdurig zieken. Zijn er onder langdurig zieke werknemers werknemers die langer dan 24 maanden ziek zijn?
 38. Is het bestuur voornemens werknemers die langer dan 24 maanden ziek zijn te ontslaan?
 39. Is het bestuur voornemens het personeelsbestand met het oog op de recent afgestoten werkzaamheden in te krimpen?
 40. De NBA had per 31 december 2021 een bestand aan liquide middelen van 14.773 en een eigen vermogen van 12.440. Ziet het bestuur dit als goede governance en ziet het bestuur daarin aanleiding de contributie te verlagen?
 41. Op welke datum heeft het bestuur de balans en staat van baten en lasten met toelichting over 2021 opgesteld?
 42. Waarom zijn deze niet gedateerd?
 43. Waarom ontbreken de handtekeningen van de bestuursleden onder de verantwoording? Is het bestuur van mening dat dit goede governance is?