Ledenvergadering - 13 juni 2022

Op maandag 13 juni vindt de ledenvergadering van de NBA plaats. Het NBA-bestuur vindt het belangrijk leden te ontmoeten en daarom kiest het bestuur, nu het weer kan, voor een fysieke bijeenkomst in Utrecht. Het is mogelijk de ledenvergadering online te volgen via een livestream. Online stemmen is volgens de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk. Uiteraard kunt u dan een collega-accountant machtigen om zo uw stem uit te brengen. Wij hopen dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn en hun stem op de ledenvergadering in Utrecht of via een machtiging laten horen.  

 

 

Ledenvergadering

NBA_Beeld Ledenvergadering_200x200_144dpi.jpgDe ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de NBA. Tijdens de ledenvergadering, die minimaal één keer per jaar bijeenkomt, kunnen leden hun stem doen gelden en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. In de ledenvergadering die doorgaans in juni wordt gehouden, staat de jaarrekening op de agenda en legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid. Tevens besluit de ledenvergadering dan over een aantal (her)benoemingen en ontwerpverordeningen. Leden die invloed op het beleid van de NBA willen uitoefenen wordt geadviseerd aan de ledenvergadering deel te nemen of zich (door middel van een volmacht) te laten vertegenwoordigen.

Programma

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • Verkiezing van een nieuw bestuurslid alsmede de verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter
 • Het jaarrapport 2021 alsmede het jaaroverzicht 2021
 • De ontwerpverordening tot wijziging van de contributieverordening
Oranje lijn

Agenda en vergaderstukken

De agenda en de vergaderstukken kunt u hieronder downloaden.

Praktische informatie

Datum maandag 13 juni 2022
Tijd

14.00 - 14.30 uur registratie en ontvangst

14.30 – 15.30 uur voorprogramma ‘Werken met Young Professionals'

16.00 – 18.00 uur ledenvergadering

Locatie Jaarbeurs Utrecht / Media Plaza. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet.
Online volgen U ontvangt de live stream voor het voorprogramma en/of de ledenvergadering. Let op: online stemmen is volgende de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk. Wilt u stemmen? Kom dan naar de ledenvergadering in Utrecht of machtig een collega-accountant

 

Informatie over aanmelden, stemmen en machtigen

 • U kunt op locatie deelnemen aan de ledenvergadering in Utrecht of een collega-accountant machtigen. Het is mogelijk de ledenvergadering online te volgen, online stemmen is volgens de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk.
 • Aanmelden of een collega-accountant machtigen kan via de registratielink.

Op 13 juni is het vanaf 16.15 uur mogelijk om te stemmen. Wij verzoeken u de informatie over de stempunten goed te lezen alvorens u een stem uitbrengt. Dit wordt tijdens de vergadering uitgelegd. Als u zich na 16:15 nog registreert bij balie kunt u niet meer meestemmen maar u kunt nog wel het woord voeren.

De NBA maakt in het kader van de aanmelding/registratie voor de ledenvergadering en het faciliteren van de stemmingen tijdens de ledenvergadering gebruik van de diensten van een verwerker (LUMI). Met deze partij heeft de NBA afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.

Contact

Heeft u een vraag? Stelt deze gerust. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 020-301 0 401 of ledenvergadering@nba.nl.

Oranje lijn

Benoemingen

In deze ledenvergadering zullen volgens de daarvoor geldende regels benoemingen aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Bestuur

Het bestuur van de NBA bestaat uit zeven personen. Vier van hen zijn door de ledenvergadering benoemd, drie zijn afgevaardigd vanuit een ledengroepbestuur. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar (artikel 12 Wet op het accountantsberoep, Wab). Op grond van artikel 15 van de Wab worden, door de ledenvergadering en uit de bestuursleden, jaarlijks de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter benoemd.

Conform het rooster van aftreden dient de ledenvergadering in juni 2022 te voorzien in de benoeming van een bestuurslid dat treedt in de plaats van Esthter van der Vleuten, die op dat moment het eind van haar wettelijke termijn bereikt.

Om te komen tot de voordracht heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de Selectie- en Remuneratiecommissie van het bestuur, die daarbij gebruik heeft gemaakt van de diensten van een extern bureau (Ebbinge). Om te beginnen is een profiel opgesteld specifiek gericht op een kandidaat met OOB-ervaring. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur ging de voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat. De heer S.L. (Steef) Visser RA maakte als extern lid deel uit van de selectiecommissie.

De werving is gestart in december 2021. Dit is gedaan door melding te maken van de vacatures tijdens de ledenvergadering van 14 december, door plaatsing op de website van de NBA en in NBA Nieuws, door vermelding op de website. Behalve dat een aantal personen heeft gereageerd op de advertenties, zijn ook potentieel geschikt geachte personen rechtstreeks benaderd. Met de kandidaten van de shortlist zijn gesprekken gevoerd. Bij de uiteindelijke keuze voor de kandidaten heeft het bestuur vooral ook gekeken naar de complementariteit met de overige bestuursleden: wat brengen de kandidaten aan competenties in het bestuur die thans niet of in mindere mate vertegenwoordigd zijn.

Aleks Kayhan 3 (375x375)Het bestuur draagt Aleks Kayhan voor als lid van het bestuur. De heer drs. A. (Aleks) M. Kayhan RA (1981) is sinds 2003 werkzaam bij EY en is partner in de controlepraktijk. Sinds 2008 is hij docent aan de Vrije Universiteit (VU) voor de postdoctorale accountantsopleiding.

In zijn rol als partner bij EY controleert hij nationale en internationale ondernemingen. Hij heeft brede ervaring in de accountancy en in communicatie in de bestuurskamers van zijn klanten.

Voorts stelt het bestuur voor Ingrid Hems te benoemen als plaatsvervangend voorzitter voor de periode van een jaar (tot en met de ledenvergadering van juni 2023).

Accountant en plaatsvervangend accountant

Krachtens artikel 29, eerste lid, van de Wab dient door de ledenvergadering voor elk boekjaar een accountant te worden benoemd die belast is met de controle op de financiële verantwoording van de NBA, alsmede een plaatsvervanger voor deze. Voor de controle van het lopend boekjaar zijn benoemd Anja Bast-den Hollander RA (als accountant) en de Erik Koetje RA (als plaatsvervangend accountant). Het bestuur stelt voor hen tevens te benoemen voor de controle van het boekjaar 2023.

Vervolgprocedure

Tot drie weken voor de datum van de Ledenvergadering (dus tot en met zondag 22 mei 2022) kunnen door een ledengroepbestuur of door ten minste 50 leden gezamenlijk kandidaten worden aanbevolen voor bovenvermelde vacatures (artikel 5, Verordening op de Ledenvergadering).

Contributieverordening

Op 5 april 2022 is de contributieverordening geplaatst die behandeld zal worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 13 juni. Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Downloads

Oranje lijn

Ingediende vragen

Voor de ledenvergadering van 13 juni 2022 zijn de volgende vragen binnengekomen.

 1. Is het bestuur van de NBA van mening dat een gedragscode gebaseerd op de corporate governance code voor hem passend is en een betere maatstaf is voor goed bestuur van de NBA dan de publiekrechtelijke gecodificeerde (AWB) en niet-gecodificeerde Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur?
 2. Is het bestuur van de NBA zich er van bewust dat de NBA geen beursfonds maar een publiekrechtelijke rechtspersoon is en dat het bestuur zelf een bestuursorgaan is en de AWB op hem van toepassing is en dat tevens geldt voor de voorzitter?
 3. Weet het bestuur wat de wettelijke taken van de NBA zijn? Zo ja hoe passen het bevorderen van diversiteit en inclusie en de “Genderbread person” in deze taak?
 4. Is het bestuur van mening dat het de taak is van het bureau een strategie te ontwikkelen “Directie en managementteam betrekken het bestuur tijdig bij het formuleren van de strategie ter invulling van de realisatie van langetermijnwaardecreatie door de NBA. Directie en managementteam leggen verantwoording af aan het bestuur over de strategie en de toelichting daarop.”?
 5. Is het bestuur van de NBA van mening dat de NBA een dagelijks bestuur heeft en, zo ja, wie buiten de voorzitter maken deel uit van dat bestuur en wat zijn de bevoegdheden van het dagelijks bestuur?
 6. Is het bestuur van mening dat het zijn standpunten als standpunten van de NBA naar buiten kan brengen?
 7. Is het bestuur van de NBA van mening dat de “Genderbread person” van Sam Killermann de passende maatstaf is voor de Corporate Governance Code en hoe verhoudt zich dat tot het vrouwenquotum, “vrouw” is immers maar een construct?
 8. Hebben er in 2021 en 2022 bestuursvergaderingen plaatsgevonden waar het quorum niet is gehaald?
 9. Is het in het verleden voorgekomen dat besluiten en/of beslissingen door het bestuur zijn genomen buiten vergadering om?
 10. Is het in het verleden voorgekomen dat besluiten op grond van stilzwijgende instemming zijn genomen?
 11. Wat verstaat het bestuur onder inclusiviteit en diversiteit en waarom acht het bestuur meer diversiteit en inclusiviteit rechtvaardig noodzakelijk logisch en slim?
 12. Waarom is het bestuur van mening dat de Corporate Governance Code een dwingende toepassing moet eisen en dat tot de taak van de NBA hoort daar een stelling in in te nemen?
 13. Is het bestuur van mening dat de directeur enige externe bevoegdheid of taak heeft?
 14. Is het bestuur het met mij eens dat de governance van de NBA niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet en in lijn met het de wet en het recht moet worden gebracht?