Belangrijkste wijzigingen

Controleverklaringen sector zorg (Nederlands, rapportages 10.6a, b en -c)
De controleverklaringen zijn aangepast voor het verslaggevingsstelsel dat vanaf verslagperiode 2022 geldt, als opvolger voor het vorige stelsel dat gold tot en met verslagperiode 2021.

Assurance-rapporten woningcorporatie (Nederlands, rapportage 10.7b en -c)
Deze rapportages zijn aangepast aan het geldende protocol voor verslagperiode 2022.

Controleverklaring decentrale overheden (Nederlands, 10.4)
Bij deze rapportage zijn enkele voetnoten verduidelijkt. Ook zijn voorafgaande NBA-teksten redactioneel aangepast.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA start met de voorbereiding voor voorbeeldteksten voor de nieuwe Standaard 4400 en de nog te implementeren herziene Standaard 600;
  • De NBA werkt verder aan een update van het Word-document met de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
Download