Ook de Taxonomie 2.0 is nog beschikbaar. Op de homepage van de verklaringengenerator kunt u kiezen welke NBA Taxonomie u wenst.

NBA Taxonomie 2.1: voor verslagperioden vanaf 2022

De NBA-verklaringengenerator op basis van de NBA Taxonomie 2.1 is bedoeld voor XBRL-instances van de volgende rapportages (Nederlands en Engels) over verslagperioden vanaf 2022:

 • Controleverklaringen die de volgende paragrafen bevatten:
  • Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
  • Controleaanpak frauderisico's
  • Controleaanpak continuïteit
 • Nieuw-format-beoordelingsverklaringen
 • Samenstellingsverklaringen

De controleverklaringen in de subhoofdstukken 1.1 en 1.2 bevatten in voorkomend geval de bovenstaande paragrafen.

De NBA-verklaringengenerator op basis van de NBA Taxonomie 2.1 wordt met enige regelmaat onderhouden en geüpdatet door de NBA en bevat ook andere voorbeeldrapportages, zoals een rapport van feitelijke bevindingen.

Controleverklaring onderwijs

De controleverklaring onderwijs (voorbeeldrapportage 1.10.5) is ook aangepast voor verslagperiode 2022. In toepasselijke voetnoten staan nu verwijzingen naar actuele voorschriften in de Wet voortgezet onderwijs 2020 per 1 augustus 2022.

NBA Taxonomie 2.0: tijdelijk voor verslagperioden vóór 2022

De NBA Taxonomie 2.0 is ook nog te gebruiken voor verslagperioden vóór 2022. Hiervoor geldt een overgangstermijn die vooralsnog loopt tot eind 2023. De NBA-verklaringengenerator op basis van de NBA Taxonomie 2.0 bevat alleen XBRL-instances van controleverklaringen en oud-format-beoordelingsrapportages die slechts minimaal worden onderhouden.

Bij de eerste vraag over de keuze van de te genereren voorbeeldrapportage staat een waarschuwing om u extra te wijzen op de voor u geldende taxonomie.

Controleverklaringen in NBA Taxonomie 2.0

In de controleverklaringen volgens NBA Taxonomie 2.0 gelden de volgende paragrafen als overige-aangelegenheden-paragrafen:

 • Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
 • Controleaanpak frauderisico's
 • Controleaanpak continuïteit

Let op! Deze paragrafen zijn alleen mogelijk zonder benadrukkingsparagrafen en zonder de oob-passages:

 • Materialiteit
 • Reikwijdte groepscontrole
 • Kernpunten

Om die reden zijn controleverklaringen in de subhoofdstukken 1.1 en 1.2 op basis van 'variant G' (enkelvoudige jaarrekening op basis van Titel 9 Boek 2 BW en de geconsolideerde jaarrekening op basis van International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie in één boekwerk) omgezet naar alleen niet-oob-cliënten.

Toekomstige aanpassingen

De NBA werkt verder aan een update van het Word-document met de rapportages nieuw-format-assurance-rapporten, rapportages voor specifieke sectoren en rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Downloads