De reactie is mede tot stand gekomen door gesprekken met medewerkers van het ministerie van BZK, verschillende NBA-werkgroepen en commissies en de input van de NBA-rondetafelbijeenkomst op 12 november 2019.

De WNT grijpt direct in op de beloningen van topfunctionarissen in de publieke sector. Dit maakt de WNT voor veel instellingen en topfunctionarissen tot een gevoelig en belangrijk onderwerp. Mede in relatie tot de doeltreffendheid is een belangrijke doelstelling van de WNT – matiging van de inkomens bij publieke organisaties – behaald.

De publieke sector verliest echter aan aantrekkelijkheid door de zeer complexe WNT-regelgeving en de grote impact die een mogelijke onbewuste fout op een instelling of bestuurder heeft. Daarom zijn wij nu, wat ons betreft, op het punt gekomen om de complexe regelgeving te vereenvoudigen. Wij willen niet op zoek naar 'een speld in de WNT-hooiberg'! Mede in het kader van de NBA Blauwe Brigade bestaan er dan ook vragen over de uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en economische doelmatigheid van de huidige WNT, zoals ook verwoord in het oordeel van NBA/COPRO over de controleprotocollen WNT 2018 en 2019.

Onze voorstellen zijn gericht op de noodzaak tot vereenvoudiging en lagere administratieve lasten. De NBA doet dan ook hierbij een oproep aan de politiek om:

 • de WNT-regelgeving nadrukkelijk te vereenvoudigen;
 • de maatschappelijke kosten ervan terug te dringen;
 • een baten/lasten-analyse op basis van potentiële risico's uit te voeren en
 • te zoeken naar alternatieve beheersingsinstrumenten.

De NBA doet in een bijlage bij de brief een aantal voorstellen die daaraan kunnen bijdragen, waarbij het uitgangspunt is dat de doelstelling van de WNT nog steeds wordt gerespecteerd. Onze belangrijkste voorstellen zijn:

 1. De invoering van een volledig WNT-register en vraagbaak;
 2. Het beperken van de wettelijke normering tot het ministerssalaris, waarbij de sectorale regelingen zouden kunnen worden vervangen door sectorale beloningscodes;
 3. Voor de uitvoering, verantwoording en controle de WNT-grondslag mogelijk meer en beter te laten aansluiten op al bestaande grondslagen (bijvoorbeeld harmoniseren met het fiscale loonbegrip en/of baten/lasten-verslaggevingsregelgeving);
 4. Het buiten beschouwing laten c.q. niet meer normeren van bezoldigingen op termijn (pensioenpremies);
 5. WNT-verantwoordingen beperken tot een beperkte set van kern-informatiegegevens;
 6. Het opstellen en hanteren van een afwegingskader bij voorgenomen wijzigingen in regelgeving;
 7. Meer, toegankelijker en actievere informatieverschaffing aan koepels en instellingen.

De NBA levert ook graag een bijdrage in een komende uitvoeringstoets, de onderbouwing van politieke afwegingen en de toelichting op de 'baten/lasten'-afweging naar de Tweede Kamer.

Download