Aangepaste voorbeeldteksten duurzaamheidsinformatie en specifieke sectoren

De NBA heeft aangepaste voorbeeldteksten (Nederlands en Engels) voor specifieke sectoren en onderwerpen gepubliceerd. Het betreft aanpassingen in: publieke-sector-rapportages; rapportages over duurzaamheidsinformatie en rapportage in verband met een prospectus.

De aangepaste voorbeeldteksten zijn in onderstaande bestanden opgenomen en worden niet in de Verklaringengenerator opgenomen.

Belangrijkste wijzigingen

Controleverklaringen publieke sector (Nederlands, hoofdstuk 10)

In deze verklaringen staat uit consistentieoverwegingen enkel nog de verwijzing naar het controleprotocol WNT, geldend voor het toepasselijke jaar.

Controleverklaring woningcorporatie, niet-oob (Nederlands, rapportage 10.7a1)

Deze verklaring bevat nu ook de paragrafen controleaanpak frauderisico’s en controleaanpak continuïteit, verplicht voor verslagperioden vanaf 2022.

Dit geldt ook voor de controleverklaring in de publieke en semipublieke sector bij een jaarrekening zonder consolidatie, met een oordeel over financiële rechtmatigheid door de accountant (Nederlands, rapportage 10.2a) en de controleverklaring bij een jaarrekening van een zorginstelling zijnde een besloten vennootschap (Nederlands 10.6a).

Vervallen optionele paragraaf over klassenindeling bezoldigingsmaximum 2015/2014

In controleverklaringen 10.2b en de controleverklaringen voor de zorgsector 10.6a t/m -c vervalt deze paragraaf. Dit naar aanleiding van een wijziging in de geldende controleprotocollen.

Controleverklaring bij financiële overzichten in verband met een prospectus (Engels, rapportage 15.1)

Bij [geconsolideerde/gecombineerde/carve-out] financiële overzichten voor speciale doeleinden in verband met een prospectus en opgesteld in overeenstemming met EU-IFRS gaat het bij nader inzien niet om financiële overzichten voor algemene doeleinden.

Het model van de uitgebreide oob-controleverklaring is daarom vervallen.

Assurance-rapport onderzoek vermogensscheiding beleggingsondernemingen (Engels, rapportage 12.3)

Een Engelse vertaling is toegevoegd aan de NBA-voorbeeldteksten. Verder zijn in de Nederlandse versie beperkte redactionele wijzigingen aangebracht.

Assurance-rapporten duurzaamheidsinformatie (Nederlands en Engels, paragraaf 3.5)

De rapportages bij duurzaamheidsinformatie zijn verder aangepast aan ervaringen in de praktijk.

Let op!

De rapportages zijn nog gebaseerd op de oude Standaard 3810N uit 2007. In de loop van dit jaar komen rapportages beschikbaar die zijn aangepast aan de herziene Standaard 3810N.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA is bezig met een verbetering van controleverklaringen met een paragraaf over materiële onzekerheid over de continuïteit;
  • De NBA werkt verder aan een update van het Word-document met de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).