Convenant NBA en accountantskantoren diversiteit en inclusie accountantsberoep

De NBA heeft alle accountantskantoren die wettelijke controles verrichten uitgenodigd om een diversiteitsconvenant te tekenen. Hiermee beloven kantoren publiekelijk dat ze de personele samenstelling van hun accountantspraktijk meer inclusief en diverser zullen maken.

De accountantskantoren geven met de ondertekening aan te streven naar een diverse samenstelling op alle niveaus (‘cohortconsistentie’). Dit om de teruglopende mate van diversiteit richting de (sub)top tegen te gaan en om een inclusieve organisatie te zijn.

4 oktober 2022: Diversity Day

Op initiatief van de Sociaal- Economische Raad (SER) Diversiteit in bedrijf organiseren bedrijven en organisaties in het kader van Diversity Day activiteiten om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie. Het convenant van de accountantskantoren en de NBA sluit hierbij aan. 

NBA en diversiteit

Het project ‘Meer Diversiteit’ maakt sinds 2019 deel uit van het NBA-thema ‘Maatschappelijke  relevantie’. De samenleving is in alle opzichten divers, maar dat is in de top van bedrijven, organisaties en in de personeelsbezetting onvoldoende terug te zien. De NBA zet samen met haar leden en accountantskantoren projecten op om diversiteit te bevorderen.

Onderzoek

De NBA heeft onderzoek laten doen naar de wijze waarop accountantskantoren in jaar- en transparantieverslagen zélf rapporteren over diversiteit. Hieruit blijkt dat de wijze waarop kantoren inzage geven in diversiteit (gender, culturele achtergrond en leeftijd) wisselend is qua definitie en mate van diepgang.

Er wordt weinig inzicht gegeven in het percentage mannen en vrouwen in de toplagen van de kantoren, maar minder dan twintig procent van de topfuncties wordt bekleed door een vrouw en slechts vijftien procent van de Raden van Bestuur bestaat uit dertig procent (of meer) vrouwen. Over culturele diversiteit wordt bijna niet geschreven.

Europees onderzoek

De resultaten van het NBA-onderzoek liggen in lijn met de uitkomsten van recent Europees onderzoek van IMA (The Association of Accountants and Financial Professionals in Business) en IFAC (International Federation of Accountants) ‘Diversifying Europe Accounting Talent’.

Hieruit blijkt dat diversiteit, gelijkheid en inclusie worden gezien als belangrijke elementen om innovatie en vooruitgang aan te jagen. Toch is in de meeste Europese landen gender-, culturele en LHBTIQ+-diversiteit binnen de top- en managementniveau in het accountants- en financeberoep nog ver te zoeken.

Lees meer over diversiteit