NBA publiceert aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude

De Werkgroep Fraude van de NBA publiceert vandaag twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude. Hoewel de aanbevelingen zijn gericht op het voorkomen en detecteren van fraude en corruptie in al haar verschijningsvormen, zijn de aanbevelingen ook breder toepasbaar in het kader van naleving van wet- en regelgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Aanbevelingen gericht op integriteit, cultuur en veilige omgeving

De aanbevelingen frauderisicobeheersing voor bestuurders en toezichthouders zijn vooral gericht op preventie en het streven naar een cultuur van integriteit, het juiste voorbeeldgedrag (‘tone at the top’) en het realiseren van een veilige en transparante omgeving voor werknemers, klanten en leveranciers zodat zij zich vrij voelen om eventuele misstanden aan te kaarten.


Aanbevelingen voor als het toch misgaat

De aanbevelingen voor het opstellen van een frauderesponsplan door organisaties zijn gericht op het adequaat handelen als een daadwerkelijke fraude zich voordoet om (vervolg)schade zoveel mogelijk te voorkomen en passende maatregelen te nemen. Behoud van continuïteit en reputatie zijn daarvan onderdeel.

Goede basis voor gesprek en voor toezicht

Bestuurders kunnen deze aanbevelingen gebruiken voor implementatie in hun eigen organisatie en hierover in gesprek gaan met het toezichthoudend orgaan, de accountant, de (huis)jurist en andere adviseurs.

Toezichthouders kunnen deze aanbevelingen gebruiken bij het toezien op de wijze waarop het bestuur invulling geeft aan de preventie en detectie van fraude in de organisatie en hierover het gesprek aangaan met het bestuur, de accountant, de (huis)jurist en andere adviseurs.

Accountants kunnen deze aanbevelingen gebruiken in hun gesprek met het bestuur en toezichthoudend orgaan van de door hen gecontroleerde organisatie. Dit in het kader van hun verantwoordelijkheid om vast te stellen op welke wijze het bestuur en het toezichthoudend orgaan invulling geven aan het beheersen van frauderisico’s en detecteren van fraudes. Ook in het kader van de rapportering over de frauderisico's in de controleverklaring zal de accountant het gesprek hierover aangaan met de cliënt en deze wijzen op de aanbevelingen. Interne accountants en accountants in business kunnen de aanbevelingen eveneens gebruiken bij de implementatie van frauderisicobeheersing in hun organisatie.

Totstandkoming

Beide publicaties zijn tot stand gekomen via een zorgvuldig en langdurig proces, waarin vele (branche)organisaties, belangengroepen en personen zijn geconsulteerd. De door de Werkgroep op deze wijze verkregen feedback is verwerkt in beide publicaties.
Wij zijn deze organisaties partijen en personen veel dank verschuldigd.

Wij benadrukken dat de aanbevelingen de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Fraude zijn en niet noodzakelijkerwijs de visie en standpunten van de hiervoor vermelde organisaties weerspiegelen.

Wij benadrukken dat de aanbevelingen de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Fraude zijn en niet noodzakelijkerwijs de visie en standpunten van de hiervoor genoemde organisaties weerspiegelen.

Ideeën zijn welkom!

De NBA ontplooit de komende tijd verschillende activiteiten om de aanbevelingen onder de aandacht te brengen, zowel binnen het accountantsberoep als onder stakeholders en bij de organisaties waar deze behulpzaam voor kunnen zijn.

Heeft u ideeën of tips hoe deze aanbevelingen verder onder de aandacht te brengen of die kunnen bijdragen aan de verdere implementatie van de aanbevelingen, dan horen we die graag van u.

Stuur in dat geval een e-mail naar: fraude@nba.nl.

Meer informatie en vragen

Ook voor vragen kunt u gebruikmaken van het e-mailadres: fraude@nba.nl