Verbeterde NBA-assurance-rapporten woningcorporaties

Vandaag heeft de NBA verbeterde assurance-rapporten woningcorporaties (Nederlands) gepubliceerd, dit in verband een kleine omissie in het bericht van vorige week.

Over de aanpassingen

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Assurance-rapporten 10.7b en -c

 • De nagekomen aanwijzingen bij het accountantsprotocol betreffen uitsluitend assurance-rapport 10.7b. Daarom zijn deze alleen in dit assurance-rapport toegevoegd aan de paragraaf over de werkzaamheden van de accountant. In assurance-rapport 10.7c is deze toevoeging verwijderd omdat deze niet geldt voor dat assurance-rapport.
 • In het nieuwsbericht van 16 juni 2022 stond dat deze aanpassing ook zou gelden voor assurance-rapport 10.7c. Dat is dus niet het geval.
 • In het assurance-rapport 10.7b is verder de formulering van de nagekomen aanwijzingen in lijn gebracht met het bericht daarover van de sectorcommissie woningcorporaties.
 • In het assurance-rapport 10.7c is in de paragraaf ‘Reikwijdte van het onderzoek’ de verwijzing naar de juiste items van onderdeel 5.2 opgenomen.

  Toekomstige aanpassingen

  • De NBA streeft ernaar in de loop van juli 2022 voorbeeldteksten te publiceren in verband met de NOW 5-/NOW 6-regeling.
  • De NBA onderzoekt welke aanpassingen nodig zijn in de voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging voor een controleopdracht in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
  • De NBA onderzoekt een passende formulering voor een passage om op te nemen in de voorbeeldbrief bevestiging bij de jaarrekening ingeval van een controleopdracht, in lijn met NBA Alert 45. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
  • Met de voorgestelde taxonomiewijziging worden ook XBRL-instances van nieuw-format-beoordelingsverklaringen mogelijk. De NBA is bezig de nieuw-format-beoordelingsverklaringen in te bouwen in de NBA-verklaringengenerator. De huidige oud-format-beoordelingsverklaringen, met de conclusie aan het eind van de verklaring, kunnen in de toekomst vervallen. Naar verwachting volgt rond de zomer een update.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie