Nieuwe paragrafen fraude en continuïteit in opdrachtbrieven

Om beter aan te sluiten op de gewijzigde Standaard 700 heeft de NBA de voorbeeldbrieven van een opdrachtbevestiging voor een controle (brieven 1.1.1. en 1.1.2) aangepast voor de nieuwe paragrafen controleaanpak frauderisico’s en controleaanpak continuïteit in de passage over rapportages van de accountant. In de passage over de verantwoordelijkheden van het management staan daarmee samenhangende passages: het verrichten van activiteiten in het kader van een frauderisicoanalyse en het beoordelen van de continuïteitsveronderstelling zoals opgenomen in de controleverklaring.

In de bevestigingsbrief bij de jaarrekening in het kader van een controle (brief 2.1) is een passage toegevoegd over tekortkomingen in de interne beheersing in het algemeen. Een relatie leggen met actuele ontwikkelingen in NBA Alert 45 blijft achterwege, dit hangt af van de specifieke situatie bij de cliënt.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA is gestart met de consultatie van de bètaversie van NBA Taxonomie 2.1. Met de voorgestelde taxonomiewijziging worden ook XBRL-instances van nieuw-format-beoordelingsverklaringen mogelijk. De NBA streeft ernaar in augustus 2022 Word-versies van de nieuw-format-beoordelingsverklaringen te hebben ingebouwd in de NBA-verklaringengenerator.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie