Update NBA-verklaringengenerator: materiële onzekerheid over continuïteit

De NBA heeft een update van de NBA-verklaringengenerator (Nederlands en Engels) gepubliceerd, in verband met controleverklaringen bij onzekerheid over de continuïteit, een jaarrekening op basis van EU-IFRS en gewijzigde ESEF-voorbeeldteksten.

Controleverklaringen met een paragraaf over materiële onzekerheid over de continuïteit

In een voetnoot bij deze paragraaf staat dat een controleverklaring met zo’n paragraaf per 1 januari 2023 aanleiding is voor de accountant om een dergelijke controleverklaring “onverwijld” aan de ondernemingsraad te zenden. Dit op grond van artikel 31a lid 8 van de Wet op de ondernemingsraden, als sprake is van gebeurtenissen of omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan over de mogelijkheid van de rechtspersoon om zijn continuïteit te handhaven en zijn activiteiten voort te zetten.

Verder heeft de NBA de controleverklaring met een paragraaf over materiële onzekerheid over continuïteit die is geïntegreerd met de controleaanpak (voorbeeldrapportages in subhoofdstuk 1.1.3) verbeterd. In een voetnoot bij de paragraaf ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’ staat hoe die paragraaf te wijzigen bij een situatie van geïntegreerde paragrafen. Met deze update is het in de NBA-verklaringengenerator verder mogelijk om de paragraaf over de controleaanpak rondom continuïteit apart weer te geven, na de paragraaf over materiële onzekerheid over continuïteit.

Jaarrekening op basis van EU-IFRS

In de controleverklaring bij een jaarrekening op basis van EU-IFRS (International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie) is de verwoording van de toelichting in lijn gebracht met IAS 1 (Internationaal Accounting Standard 1). Deze andere verwoording is verplicht voor verslagperioden per 1 januari 2023, maar eerdere toepassing is mogelijk.

ESEF-teksten

De NBA-verklaringengenerator bevat verder de gewijzigde ESEF-voorbeeldteksten (Nederlands en Engels) voor het voldoen aan criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument. Hierover is recent al door de NBA bericht.

Toekomstige aanpassingen

De NBA werkt aan een update van het Word-document met rapportages voor nieuw-format-assurance-rapporten, rapportages voor specifieke sectoren en rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).