Onderzoek uitgebreide controleverklaring door Werkgroep Fraude

Sinds de invoering van de uitgebreide controleverklaring in 2014 geeft de accountant meer inzicht in zaken zoals de materialiteitsbepaling, de dekking van de groepscontrole en de belangrijkste aandachtspunten van de controle (kernpunten, ofwel key audit matters). De Werkgroep Fraude heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin in de uitgebreide controleverklaring aandacht wordt besteed aan de onderwerpen (risico’s op) fraude en overtreding van wet- en regelgeving. Het onderzoek richtte zich op jaarrekeningen 2018 van vijftig AEX- en AMX-fondsen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat accountantskantoren in een substantieel aantal controleverklaringen transparantie hebben gegeven over de onderkende risico’s en daarmee verband houdende controlewerkzaamheden ten aanzien van fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving.

In de uitgebreide controleverklaringen wordt nogal verschillend omgegaan met de behandeling van deze onderwerpen. Los van de verschillen in de benadering zijn er ook verschillen in mate van gedetailleerdheid.

De Stuurgroep Publiek Belang doet een oproep om in de uitgebreide controleverklaring in een separate paragraaf aandacht te besteden aan de onderwerpen (risico’s op) fraude en (risico’s op het) overtreden van wet- en regelgeving.