Evaluatie WNT

De minister van Binnenlandse Zaken heeft het plan van aanpak evaluatie WNT naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan is mede tot stand gekomen op basis van gesprekken met de NBA-werkgroep WNT.  In dit plan staat ook dat er bij meerdere evaluatie onderdelen accountants betrokken zullen worden.

Accountants zullen hun mening geven over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de huidige Wet Normering Topinkomens (WNT). 

Blauwe Brigade 

De wijze waarop het Accountantsprotocol WNT 2017 en 2018 is ontstaan en de NBA-inbreng in de komende WNT wetsevaluatie vormen een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om zo het inzicht in de naleving ervan te verbeteren.