NBA Young Profs: Kwaliteit voorop, balans in werkdruk

De NBA Young Profs (Bas Herrijgers) en Nyenrode (Marlies de Vries) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van de young professionals over het accountantsberoep. Lees meer over de resultaten en hun vervolgstappen. 

Kwaliteit voorop, balans in werkdruk

Het bestuur van de NBA Young Profs is blij met de aanhoudende aandacht voor de werkdruk bij de young professionals.  Het is een onderwerp dat ertoe doet, het raakt de kwaliteit van ons werk en de aantrekkelijkheid van het beroep. 

Onderzoek

De NBA Young Profs (Bas Herrijgers) en Nyenrode (Marlies de Vries) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van de young professionals over het accountantsberoep. De resultaten uit het onderzoek zijn medio mei 2018 gepubliceerd. Een belangrijk punt van aandacht bleek de (te) hoge werkdruk en de negatieve impact hiervan op de kwaliteit van de werkzaamheden. Daarbij geven de young professionals aan dat er onvoldoende ruimte is voor de professionele ontwikkeling. Belangrijke signaleringen. 

Herkennen en erkennen

Sinds de presentatie van het rapport, afgelopen mei, hebben wij als bestuur van de Young Profs uiteraard niet stil gezeten. Hierbij is een tweedeling te maken in gesprekken die we hebben gevoerd. Enerzijds de gesprekken en initiatieven om onze achterban de ruimte te bieden hun geluid te laten horen. Anderzijds gesprekken met bestuurders en beleidsbepalers binnen de accountancysector om onze onderzoeksresultaten toe te lichten en om bij deze gremia herkenning en erkenning te krijgen voor de onderzoeksresultaten.

Pas na deze fase van herkennen en erkennen past het volgens ons om te spreken over mogelijke oplossingen. Wij hebben diverse partijen gevraagd om dit onderwerp na zes maanden wederom op de agenda te plaatsen om met elkaar vast te stellen wat er in de afgelopen zes maanden is gebeurd. Wij zien uit naar de uitnodigingen.

Tegelijkertijd nemen wij waar dat binnen de sector op organisatieniveau initiatieven worden ontplooit. Wij ondersteunen dit van harte in woord, maar desgevraagd ook in daad. 

Hoe nu verder

Wij nemen waar dat het onderwerp nog steeds het nodige losmaakt binnen onze sector. Wij zijn blij dat het onderwerp niet naar de achtergrond verdwijnt. Hopelijk duidt dit op een bereidheid om tot structurele veranderingen te komen.

Zoals gezegd, wij zijn benieuwd naar de constateringen van en genomen vervolgacties door onze gesprekspartners. Daarnaast werken wij zelf aan vervolgstappen gericht op verschillende stakeholders. Vervolgstappen die wat ons betreft geen vrijblijvend karakter hebben. Daarover begin 2019 meer. 

Maar bovenal staat komend ‘busy season’ voor de deur. Wij hopen dat onze achterban daadwerkelijk zal merken dat het anders ‘kan’ en ‘moet’. Oftewel dat ons onderzoek effect heeft gehad. Effect in de zin dat iedere young professional ervaart werkzaam te zijn in een omgeving waar kwaliteit leveren voorop staat bij een werkdruk die voor hem of haar goed voelt.