Communicatie over continuïteit moet beter

 Altijd paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ in bestuursverslag.

Ondernemingen en instellingen moeten beter over hun continuïteit rapporteren. Dat is in het belang van alle gebruikers van jaarverslagen. Dat stelt de Stuurgroep Publiek Belang in het green paper Organisatie Continuïteit dat zij vandaag publiceert. De Stuurgroep stelt voor dat organisaties altijd een paragraaf ‘Toekomstbestendigheid’ opnemen in het bestuursverslag. De leiding van een organisatie legt uit welke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen op  korte en langere termijn de continuïteit beïnvloeden. De accountant controleert de onderbouwing van deze paragraaf en verwerkt zijn oordeel in zijn verklaring.

Tot nu toe wordt er door de leiding van organisaties en accountants veelal alleen gecommuniceerd over het thema continuïteit als er sprake is van aanzienlijke onzekerheden op dit gebied. Dat doet geen recht aan het belang van continuïteit voor alle belanghebbenden bij een organisatie. Door de huidige wijze van rapportage is grote terughoudendheid ontstaan om expliciet te communiceren over continuïteit. Nu wordt elke verwijzing naar continuïteit door de gebruikers van het jaarverslag gezien als een ‘red flag’. Dat moet anders en kan veel beter. De Stuurgroep Publiek Belang wil deze teneur doorbreken en een situatie creëren die meer recht doet aan de verantwoordelijkheden van bestuur en accountant en die tegemoet komt aan de belangen van alle betrokkenen bij een organisatie.

Het pleidooi van de Stuurgroep voor het verplicht opnemen van de paragraaf over toekomstbestendigheid in het bestuursverslag richt zich op alle organisaties die onder de wettelijke controleplicht vallen. Daarmee reikt ze verder dan de Nederlandse Corporate Governance Code, die haar voorschriften over continuïteit richt op beursgenoteerde ondernemingen. Met de voorstellen voor een wettelijke verplichting beoogt de Stuurgroep een gelijk speelveld te creëren voor alle controleplichtige organisaties.

Het green paper Organisatie Continuïteit is bedoeld als uitnodiging aan een brede groep stakeholders om in gesprek te gaan over het voorstel om de communicatie over de continuïteit door entiteit en accountant te verbeteren ten behoeve van gebruikers. Hiertoe zijn in het green paper een aantal consultatievragen opgenomen. De NBA nodigt belanghebbenden van harte uit om te reageren. Consultatiereacties kunnen tot 31 mei 2018 gedeeld worden via consultatie@nba.nl. Rond die tijd organiseert de NBA voor stakeholders ook een seminar over het onderwerp. Uiteindelijk beoogt de NBA door middel van een white paper tot een finale opinie te komen over verslaggeving over continuïteit.

De NBA-Stuurgroep Publiek Belang is verantwoordelijk is voor het implementeren van de verbetermaatregelen uit de Veranderagenda Audit