Accountants duiden controlekwaliteit in white paper

Hoe komt controlekwaliteit in de accountancy tot stand en waar mag de gebruiker van de gecontroleerde bedrijfsinformatie op rekenen? Op deze vragen geeft het vandaag gepubliceerde white paper Waar het om gaat, kompas voor controlekwaliteit antwoord. Dit paper is een productie van de Stuurgroep Publiek Belang, waarin vertegenwoordigers van verschillende accountantskantoren en de NBA werken aan de uitvoering van de Veranderagenda Audit. 

Bekijk de whitepaper: Waar het om gaat, kompas voor controlekwaliteit

Young Profs

Vorig jaar werd door de Stuurgroep al een discussiestuk (green paper) gepubliceerd over dit onderwerp. De reacties van verschillende stakeholders op dit discussiestuk zijn nu verwerkt in een definitieve publicatie. Leden vanuit diverse kantoren en ook de jongste generatie accountants, de NBA Young Profs, hebben nadrukkelijk meegewerkt aan de publicatie. ‘Met hun enthousiasme en kritische inbreng hebben Young Profs van verschillende kantoren ons uitgedaagd om een helder standpunt in te nemen, dat toegankelijk te formuleren en ook aan te geven dat we niet alles weten, dat principes leidend zijn en dat wij samen als kantoren en teams op reis zijn om het publieke belang te dienen’, aldus Marco van der Vegte, NBA-bestuurslid en nauw betrokken bij het onderwerp controlekwaliteit.

Kwaliteit is staan voor principes

Een harde eenduidige definitie van controlekwaliteit wordt niet gegeven. Deze zou geen recht doen aan de weerbarstige praktijk en de vele dilemma’s die zich daarin voordoen. Veel meer biedt het white paper bepalende principes, aan de hand waarvan de professional zijn eigen oordeel kan vormen. De beroepsstandaarden vormen daarvoor een essentieel fundament en bieden houvast aan de beroepsbeoefenaar. Maar kwaliteit is meer dan alleen het volgen en toepassen van de standaarden. Gebruikers van accountantsdiensten verwachten vaak meer en dat vereist een permanente dialoog met stakeholders over wat wel en niet kan of nodig is. Ook dat hoort bij een kwalitatief goede beroepsuitoefening.

Rechte rug

Kwaliteit komt tot zijn recht op momenten die ertoe doen. Beslissende momenten waarop verschillende belangen met elkaar botsen, de accountant dilemma’s moet afwegen, het publieke belang dient en daarbij een rechte rug moet houden. Op zo’n moment zal de accountant zelfstandig invulling moeten geven aan de kwaliteitsprincipes en zijn professionele kompas moeten volgen. En dat doet de accountant niet alleen, samen met zijn team en ondersteund door de accountantsorganisatie.

Meer helderheid

Met de publicatie van het white paper geeft de Stuurgroep gehoor aan de roep om meer helderheid over controlekwaliteit. Beroepsbeoefenaren en stakeholders stellen regelmatig vragen over wie nu bepalend is voor de kwaliteit. Ook de Monitoringscommissie Accountancy riep de sector eerder op om duidelijk te maken wat kwaliteit betekent in de accountantssector, hoe deze tot stand komt en meer nadruk te leggen op de inhoudelijke invulling van het kwaliteitsbegrip.

Dashboard

De komende tijd zal de NBA het gesprek over controlekwaliteit voortzetten, onder andere via een bijeenkomst met jonge accountants. Ook is er in het kader van de Veranderagenda Audit een werkgroep aan de slag gegaan met de opdracht om de kennis en het begrip van de beroepsstandaarden te verbeteren. Tenslotte staat het zichtbaar werken aan betere kwaliteit in de hele sector centraal in de Vernieuwingsagenda die onlangs door de NBA is gepubliceerd. Zo wil de sector in de toekomst de kwaliteitsprestaties van kantoren permanent zichtbaar maken d.m.v. een Dashboard Accountancy.