Succesfactoren controlekwaliteit in kaart gebracht

De accountancysector zet een volgende stap in het terugwinnen van het maatschappelijk vertrouwen in de sector. Dit doet de sector door een gezamenlijke oorzakenanalyse over de totstandkoming van controlekwaliteit te publiceren. De oorzakenanalyse is gemaakt door de vier grote accountantskantoren op verzoek van de NBA Stuurgroep Publiek Belang en leidt tot een update van de veranderagenda audit van de beroepsgroep. 

Samenhang

De NBA Stuurgroep Publiek Belang publiceert de update van de veranderagenda audit en de oorzakenanalyse gezamenlijk. De oorspronkelijke veranderagenda werd in juni dit jaar gepubliceerd door de Stuurgroep. De geactualiseerde veranderagenda audit kent meer samenhang door het duidelijker benoemen van sectordilemma’s en een meer integrale benadering van de verschillende initiatieven.

Kennis delen

Oorzakenanalyses in de accountancy zijn niet nieuw, het is al gebruikelijk om oorzakenanalyses te maken op dossierniveau. Nieuw is dat de vier grote accountantskantoren hun analyses met elkaar delen, dat er een gemeenschappelijke methode van oorzakenanalyse is en dat de resultaten en de methode beschikbaar zijn voor de sector. Uiteindelijk wil de sector leren van elkaars ‘best practices’ en fouten.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren voor kwaliteit zijn volgens de nu gedeelde analyse: samenstelling en stabiliteit van teams die verantwoordelijk zijn voor de controle, de toepassing van vaktechnische kennis en voorbeeldgedrag en communicatie vanuit de top. In totaal worden er in de analyse tien ‘drivers voor controlekwaliteit’ geïdentificeerd. Op basis hiervan is er een aantal projecten toegevoegd aan de veranderagenda, waaronder een stimuleringsprogramma vaktechniek. Het leveren van betere controlekwaliteit is essentieel voor het terugwinnen van het maatschappelijk vertrouwen na een aantal incidenten op dit terrein de afgelopen jaren.

Continu verbeteren

Zowel in de veranderagenda als in de oorzakenanalyse wordt benadrukt dat in de accountancysector sprake is van een continue kwaliteitsverbetering. Die verbetering is ingezet met de publicatie van het rapport In het Publiek Belang in 2014, dat is opgesteld door de werkgroep Toekomst Accountantsberoep in opdracht van de NBA. Dit rapport biedt onder andere 53 maatregelen om het vertrouwen in de beroepsgroep te herstellen. De veranderagenda die halverwege 2017 werd gepubliceerd is een vervolg op dit maatregelenpakket. Deze update laat zien dat kwaliteitsverbetering een continu proces is.

Navolging

De oorzakenanalyse is de afgelopen periode al besproken in de Stuurgroep Publiek Belang met enkele middelgrote OOB-vergunninghouders en de SRA. Het is de bedoeling dat de analyse navolging krijgt bij een grotere groep accountantsorganisaties in de sector.

Stuurgroep Publiek Belang

De OOB en niet-OOB kantoren hebben onder leiding van de NBA een gezamenlijke Stuurgroep Publiek Belang ingesteld om een verdere impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De Stuurgroep is actief sinds januari 2017. 

Bekijk het eerdere bericht over de veranderagenda

lukas-burgering-375x375.jpg
Lukas Burgering Woordvoerder NBA 020 30 10 255