Nieuwe impuls kwaliteitsverbetering accountantscontrole

Kantoren en NBA werken samen aan vernieuwingsagenda

De grote en middelgrote kantoren, SRA en NBA hebben een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld om een verdere impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De stuurgroep werkt momenteel aan een plan met een meerjarig karakter en verwacht dit plan in juni te publiceren. 

Aanleiding

Sinds najaar 2014 werkt de sector hard aan de implementatie van de 53 maatregelen die voortvloeien uit het rapport ‘In het publiek belang’. Dit verbeterprogramma zal onverminderd worden doorgezet. Echter, na tweeënhalf jaar achten de kantoren en de beroepsorganisatie het van belang, mede naar aanleiding van het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy, om het bestaande programma te evalueren en een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteitsverbetering.

Opdracht

De opdracht van de stuurgroep luidt:

  • Stel een meerjarige prioriteitsagenda op voor de auditsector, gericht op kantoren met een Wta-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles en beroepsorganisatie;
  • Doe dit op basis van een actuele probleem- en oorzakenanalyse en vanuit een helder geformuleerde, collectieve kwaliteitsambitie;
  • Zie toe op en geef sturing aan de uitvoering van de prioriteitsagenda door middel van een gestructureerde veranderaanpak, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van kantoren en beroepsorganisatie.

Pieter Jongstra, voorzitter van de NBA en voorzitter van de Stuurgroep Publiek Belang: “De 53 maatregelen hebben tot goede en noodzakelijke verbeteringen geleid. De sector heeft het merendeel van de verbetermaatregelen inmiddels ingevoerd. Zo hebben alle OOB-kantoren een onafhankelijke Raad van Commissarissen ingesteld en hun belonings- en beoordelingscriteria aangepast. Er is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut opgericht en nagenoeg alle accountants hebben een beroepseed afgelegd. Ook wordt er hard gewerkt aan meetbare cultuurverbetering. De effecten van het verbeterplan worden daarmee zichtbaar. Als sector zijn wij ons er goed van bewust dat dit veel tijd vergt. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er meer nodig is om een verdere kwaliteitsgerichte cultuur te bewerkstelligen.”

Controlekwaliteit en de verbetering daarvan vormen het centrale uitgangspunt voor de stuurgroep. Daarbij zijn de volgende onderwerpen op de agenda gezet.

  • Het tot stand brengen van een consistente en gemeenschappelijk gedeelde definitie van controlekwaliteit.
  • Het inventariseren van methoden en bevindingen van oorzakenanalyses m.b.t. tekortkomingen in de controlekwaliteit bij grote kantoren en het stimuleren van kennisdeling naar de gehele sector.  
  • Het evalueren van de effecten van het partner- en verdienmodel van de accountantsorganisaties, alsmede de combinatie van controle en advies binnen één organisatie;
  • Het opstellen van een beleidsplan fraude dat moet resulteren in breed gedragen afspraken over de rol van de accountant en de gecontroleerde bij fraudevraagstukken.
  • Het bewerkstelligen van een duurzame en meetbare cultuur- en gedragsverbetering, onder andere op basis van de resultaten van de cultuurscan.
  • Het intensiveren van de maatschappelijke dialoog.

De stuurgroep zal bij de uitwerking van genoemde onderdelen nauw samenwerken met de Foundation for Auditing Research (FAR). Dit om de noodzakelijke toetsing en wetenschappelijke onderbouwing van de plannen te waarborgen.

Samenstelling

De stuurgroep Publiek Belang is samengesteld uit bestuurlijk vertegenwoordigers van de controlepraktijk. De leden van de stuurgroep zijn Paul Dinkgreve (SRA), Egbert Eeftink (KPMG), Peter Hopstaken (Mazars), Pieter Jongstra (NBA, voorzitter), Roland Ogink (namens de werkgroep niet-OOB), Pieter-Paul Saasen (BDO), Marco van de Vegte (Deloitte) en Berry Wammes (NBA).