Samenstelpraktijk

Je bent werkzaam als accountant voor (meerdere) organisaties waarvoor je de jaarrekening samenstelt en waarschijnlijk aanvullende overige diensten verleend. Denk aan loonadministratie, belastingzaken en adviseren van ondernemers/bestuurders op bijvoorbeeld fiscaal of bedrijfseconomisch gebied. Onderstaand raamwerk richt zich op samenstellen en rapporteren.

Adviesrol naar ondernemers

Als je je wilt ontwikkelen op het gebied van advisering, dan kun je de zelfreflectie invullen vanuit de vraag op welk werkveld je adviseert of wilt adviseren. Vanuit de (externe) adviesrol bekeken lijkt het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren dan het meest passend als basis.

 

Op basis van je zelfreflectie geven we je een advies. Bij ieder advies tref je leerdoelen, competenties en suggesties aan hoe je invulling kunt geven aan deze leerdoelen en competenties. Deze voorbeelden kunnen je helpen om de leerdoelen specifiek te maken voor je eigen situatie.

Bekijk in 1 oogopslag in het ontwikkelmatrix - werkveld samenstelpraktijk, om te bepalen op welke specifieke vlakken u zich kunt ontwikkelen.

Vraag 2: Zelfreflectie

Welke omschrijving geeft het beste je huidige kennis en ervaring weer op het gebied van duurzaamheid?

Ik heb nog onvoldoende kennis om te begrijpen wat de impact is van het onderwerp op mijn werkveld. Het onderwerp is voor mij nieuw.
Ik ben bekend met de basiskennis. Ik weet dat er belangrijke wet- en regelgeving (aanstaande) is op gebied van duurzaamheid/ESG. Maar ik mag mij nog verdiepen in het onderwerp om bijvoorbeeld duurzaamheidsverslaggeving op een pragmatishe wijze te kunnen vertalen voor de eigen opdrachten.

Ik ben van mening dat ik voldoende kennis heb over verantwoording op het gebied van duurzaamheid/ESG. Mijn (leer)vragen zijn meer gericht op hoe ik:

Ik overzie de mogelijke gevolgen van het thema en weet kansen en risico's van verslaggevingsvereisten helder te maken. Ik zie het als mijn ontwikkeling om mijn kennis en ervaring in te zetten bij meer complexe verantwoordingsvraagstukken en/of risico's op gebied van bijvoorbeeld ESG fraude (greenwashing).

 

Oranje lijn

Samenstelpraktijk - Basis

We adviseren je om basiskennis te vergaren in combinatie met de kennis leerdoelen van Onthouden en begrijpen. De focus ligt op leren van kennis en opdoen van inzichten over hoe duurzaamheid op jouw werk(veld) van toepassing is.

Focus

 • Basiskennis.

Leerdoelen

 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework.
 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework duiden voor het eigen werkveld en organisatie.
 • Ik kan het maatschappelijke vraagstuk rondom duurzaamheid/ESG duiden en invulling geven.
 • Ik heb de houding om invulling te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/ESG.
 • Ik ben nieuwsgierig naar duurzaamheid/ESG thema’s.
 • Ik onderzoek duurzaamheid/ESG thema’s

Competenties

Kennis

 • (Brede) langetermijn waardecreatie
 • UN Sustainable Development Goals
 • UN Guiding principles for business en human rights
 • Wereldwijde megatrends
Wet- en regelgeving
 • Wetgevend kader: EU NFRD en CSRD, CS3D, EU taxonomy en SFDR
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • International Sustainability Standards (IFRS-S)
 • SEC Climate related disclosures
 • GRI Standards, SASB Standards, Integrated Reporting Framework
 • Greenhouse Gas Protocol

Vaardigheden

-

Attitude

 • Nieuwsgierig
 • Onderzoekend

Achtergrondinformatie

Oranje lijn

Samenstelpraktijk - Onthouden en begrijpen

Het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen sluit aan bij je kennis en ervaring. De leerdoelen op het gebied van kennis kunnen je behulpzaam zijn om te checken of je deze kennis beheerst. De ontwikkeling ligt voor jou op het gebied van begrijpen: wat betekent duurzaamheid voor mijn werk? Wat zou je anders kunnen/moeten doen, wanneer en hoe?

Denk aan een pragmatische, aan je dagelijkse praktijk gerelateerde leerervaring waarbij ook aandacht is voor de vraag hoe je dat doet. Wat heb je aan vaardigheden nodig en welke houding of opstelling vraagt het van je om de vertaalslag van kennis hebben naar begrijpen te maken?

Voor de middellange termijn kan het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren je helpen bij het scherp krijgen waar je naar toe wilt ontwikkelen.

Focus

 • Jij en je professie.

Leerdoelen

 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-verslaggeving en kan deze op een pragmatische wijze vertalen voor de eigen opdrachten en in de verantwoording van bijvoorbeeld subsidie- of fiscale regelingen.
 • Ik beheers gesprekstechnieken om te overtuigen om de reguliere verantwoordingsinformatie uit te breiden met duurzaamheids-/ESG-informatie.
 • Ik heb de houding om duurzaamheid/ESG te verantwoorden en relevante duurzaamheids-/ESG-indicatoren toepasbaar te maken.

Competenties

Kennis

 • Zes kapitalen van het Integrated Reporting Raamwerk
 • Inzicht in belangrijke risico’s op gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld aan de hand van Global Risks Report
 • Materialiteitsanalyse
 • Ketenbetrokkenheid

Vaardigheden

 • Materialiteitsanalyse uitleggen
 • ESG-fraude/greenwashing herkennen
 • Eenvoudige CO2-rapportage opstellen
 • Toetsen van jaarrekening aan (duurzaamheids)risico’s  en verwerking van financiële gevolgen

Attitude

 • Open en onderzoekend
 • Pragmatisch

Achtergrondinformatie 

Oranje lijn

Samenstelpraktijk - Toepassen en analyseren

Op basis van je zelfreflectie ben je uitgekomen bij het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren. Hierbij zijn leerdoelen omschreven die gericht zijn op hoe je de brug kunt slaan tussen duurzaamheids-/ESG-verantwoording enerzijds en organisatie doelen en -activiteiten anderzijds. Om deze brug te kunnen slaan, is kennis nodig. Die kun je terugvinden bij het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen.

Je ontwikkeling voor 2023 kan liggen op het gebied van vaardigheden; bijvoorbeeld overtuigingskracht om het onderwerp duurzaamheid/ESG bespreekbaar te maken bij de ondernemer of het bestuur. Denk ook aan sectorkennis en voorbeelden van hoe je organisatie doelen/activiteiten vertaalt naar verantwoording op gebied van duurzaamheid/ESG. Qua houding vraagt dit ontwikkelniveau een adviserende, onderzoekende insteek.

Als je aan de leerdoelen van het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren voldoet, dan ben je binnen je team of organisatie waarschijnlijk het aanspreekpunt op duurzaamheidsverantwoording. In dat geval is het ontwikkelniveau Evalueren en creëren een volgende stap in je ontwikkeling.

Focus

 • Competenties gericht op toepassing voor het eigen werkveld.

Leerdoelen

 • Ik kan de brug slaan tussen duurzaamheids-/ESG-verantwoording enerzijds en organisatiedoelen en -activiteiten anderzijds.
 • Ik heb inzicht in actuele duurzaamheids-/ESG-aspecten.
 • Ik kan de klant helpen om nieuwe duurzaamheids-/ESG-verplichtingen op te pakken en tijdig te handelen.
 • Ik ben een aanspreekpunt voor collega's en organisatie in het kader van duurzaamheids-/ESG-verantwoording.
 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-verantwoording optimaliseren in termen van efficiëntie en betrouwbaarheid.
 • Ik heb de houding om duurzaamheids-/ESG-verantwoording borgen vergelijkbaar met financiële verantwoordingsprocessen.

Competenties

Kennis

 • Duurzaamheidsprestaties
 • Duurzaamheidsontwikkelingen
 • Risicoanalyse ESG-fraude
 • Ketenkennis en -inzicht

Vaardigheden

 • Vertalen van duurzaamheidsprestaties naar monitoringsinformatie
 • Eenvoudige data omzetten in ESG-rapportage
 • Adviesvaardigheden economische besluitvorming in kader van duurzaamheid
 • Ketenbetrokkenheid duiden en kunnen concretiseren

Attitude

 • Actieve houding
 • Nieuwsgierig en betrokken bij duurzaamheid en klant

Achtergrondinformatie

Oranje lijn

Samenstelpraktijk - Evalueren en creëren

Je bent niet alleen voor de eigen collega's aanspreekpunt maar ook voor de diverse in- en externe stakeholders. Inhoudelijk kun je je verder bekwamen in complexiteit van verantwoordingsvraagstukken en bovenal op het gebied van risico's; het signaleren en eventueel kunnen mitigeren van bijvoorbeeld ESG-fraude: greenwashing.

Als je dit beheerst, is je uitdaging vooral gelegen in het meenemen van anderen op dit thema. Welke kennis, inzichten en vaardigheden kun jij overdragen op collega's en/of stakeholders op het gebied van duurzaamheidsverantwoording?

Focus

 • Expertise voor toepassing in brede zin en om de expertise conceptueel te vertalen. Voorbeeld en vraagbaak voor anderen.

Leerdoelen

 • Ik ben strategisch gesprekspartner voor in- en externe stakeholders op het gebied van duurzaamheids-/ESG-verantwoording.
 • Ik heb kennis van en inzicht in het gebied van duurzaamheids-/ESG-fraude (greenwashing).
 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-fraude (greenwashing) risico's mitigeren voor een betrouwbare verantwoording in de keten.
 • Ik heb kennis van complexe duurzaamheids-/ESG verantwoordingsvraagstukken.
 • Ik heb een leidende rol in duurzaamheids-/ESG-verantwoording
 • Ik kan het vakgebied kwalitatief verder ontwikkelen als onderdeel van de reguliere verantwoordingscyclus en processen.

Competenties

Kennis

 • Diepgaande kennis duurzaamheidsprestaties
 • Toepassing van kennis binnen complexe organisaties

Vaardigheden

 • Initiator van veranderingen
 • Transformatie begeleiden op proces en inhoud
 • Bewustzijn creëren over ESG-fraude/greenwashing

Attitude

 • Strategisch gesprekspartner (bijvoorbeeld bij investeringsbeslissingen)

Achtergrondinformatie