Moraal versus Wet

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: Green Paper Moraal versus Wet: over morele dilemma’s van controlerend accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening.

: januari 2019 - maart 2022

: Consultatiefase

Doelstelling

Doelstelling van het project is te concretiseren wat de verwachting is van enerzijds de NBA leden en anderzijds de maatschappij voor wat betreft de omgang van accountants met situaties waarbij zich een spanningsveld voordoet tussen wet en moraal.

Uiteindelijk zullen de bevindingen uit het project in een rapportage worden verwerkt waarbij o.a. zal worden aangegeven of er consequenties zijn voor de huidige ViO en VGBA. Mogelijk dat de regelgeving (en de Toelichting) zal worden aangepast en/ of verhelderd. Tijdens de uitvoering van het project zullen praktijksituaties nadrukkelijk aan de orde komen.

» Projectplan

 • 1 februari 2022 – Op de consultatie zijn een 10-tal reacties binnengekomen. De komende weken zal de werkgroep de reacties doornemen en verwerken in de green paper.
 • 15 december 2021: Op verzoek van meerdere respondenten is de consultatietermijn verlengd tot 31 januari 2022.
 • 24 november 2021: Publicatie van een green paper over morele dilemma's van accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. Consultatietermijn loopt tot eind december.
 • Juli 2021: Concept paper is gereed. Extra aandacht wordt nog besteed aan de uitwerking van de voorbeelden.
 • Najaar 2020: balans wordt gezocht in een paper dat moet aanzetten tot een debat:
  Accountants worden bij de uitoefening van hun beroep regelmatig geconfronteerd met morele dilemma's. Wat doe je als controlerend accountant, in een situatie dat een cliënt weliswaar conform wet- en regelgeving handelt, maar dat mogelijk op gespannen voet staat met de maatschappelijke moraal? Wat zijn de verwachtingen van stakeholders hierover en hoe moet de accountant hier mee omgaan, met het oog op zijn of haar publieke rol? 
 • Juni 2020: Het project loopt vertraging op tijdens de coronacrisis. Het project wordt geagendeerd op de eerste vergadering van het ACB na de zomerperiode.
 • Februari 2020: De opzet, inclusief een aantal voorbeelden, is uitgewerkt en door SCE besproken. Na bespreking in het ACB zullen de voorbeelden nader worden uitgewerkt.
 • December 2019: De projectgroep schrijft aan een opzet voor het vervolgtraject; aan de hand van voorbeelden zal een notitie worden geschreven.
 • Juli 2019: Stagiaire Cathalijn Miedema presenteert haar onderzoek aan de SCE. Het vervolgtraject wordt komende maand besproken binnen de projectgroep.
 • April 2019: Gewerkt wordt aan de opzet en de kaders, literatuur studie en interviews.
 • Maart 2019: Projectplan is definitief gemaakt.
 • Februari 2019: Een stagiaire maakt van februari tot juni deel uit van de projectgroep en zal zich bezighouden met literatuur onderzoek.
 • November 2018: Projectplan is in de maak. Een projectgroep is samengesteld met leden van de SCE.

De reacties die zijn binnengekomen op de consultatie worden spoedig hier op de website geplaatst.

Consultatietermijn is verlengd en loopt van 24 november 2021 – 31 januari 2022.

Consultatiereacties

Het Green paper dient als aanzet tot een debat met stakeholders over morele dilemma's. De reacties moeten dienen als input voor een white paper als vervolgpublicatie, waarin conclusies worden getrokken en concrete aanbevelingen worden gedaan aan het accountantsberoep.