Project Definities

article image
Volledige naam : Project Definities
Tijdslijn    : Juni 2017 – najaar 2021
Status     : consultatiefase

Doelstelling

De accountantsregelgeving bevat veel definities. Gebleken is dat de definities niet altijd consistent en eenduidig worden gebruikt. In het project gaat het om definities uit:

 • Regelgeving opgenomen in HRA 2020:
  • Begrippenlijst en standaarden van de NV COS waarin definities zijn opgenomen
  • Overige regelgeving uit de HRA: EU verordening, wetgeving, NBA verordeningen en -nadere voorschriften
 • Regelgeving beroepsorganisatie (voor zover niet in de HRA opgenomen):  zoals Verordening op de Raad voor Toezicht, Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen e.d.

Leidend zijn begrippen in de Nederlandse en Europese wet en regelgeving en de controlestandaarden van de NV COS (omdat hier sprake is van een door de EU goedgekeurde vertaling).

Als onderdeel van het project zal gekeken worden of het zinvol is om een ‘Verordening op de gebruikte definities’ uit te brengen. Na grondige inventarisatie en analyse volgen eventuele aanpassingen.

 

 • September 2021 – Op de consultatie zijn 3 reacties binnengekomen. Door het bureau wordt gewerkt aan de verwerking van deze reacties en daarmee de voorbereiding voor de ledenvergadering in december 2021.
 • Juli 2021 – Het bestuur stemt in met de consultatie van de wijzigingsvoorstellen van het project Definities. De consultatie loopt tot 3 september 2021.  
 • Mei 2021: De SCA en het ACB zijn akkoord met de wijzigingsvoorstellen en een nieuwe Standaard 0000N.
 • Februari 2021: Binnen het ACB is de oplossingsrichting nogmaals besproken. Als tussenoplossing wordt gekozen voor het nader uitwerken van een verzamellijst van alle definities én het opstellen van een Standaard met de definities die niet gedefinieerd zijn in de NV COS.
 • Januari 2021: voorstel met betrekking tot definities in de NV COS wordt voorgelegd aan de subcommissie Assurance. Daarna wordt het geagendeerd voor de ACB-vergadering op 18 februari 2021.
 • December 2020: uitkomsten en voortgang van het project worden gepresenteerd in het ACB.
 • Juli 2020: Een analyse is gemaakt van de verschillen in definities en een voorstel voor plan van aanpak t.b.v. consistentie van de definities. Na de zomerperiode wordt dit voorstel besproken binnen de werkgroep en voorgelegd aan het ACB.
 • April 2020: Als gevolg van de coronacrisis loopt het project wederom vertraging op.
 • Januari 2020: Tussentijdse update van de analyse wordt besproken in het ACB.
 • Oktober 2019: Aan de hand van een enorm overzicht wordt een analyste gemaakt van de verschillen in definities.
 • Januari 2019: Het project wordt opnieuw opgestart en de nodige wijzigingen worden doorgevoerd.
 • September 2018: Onderbezetting maakt dat het project vertraging oploopt. Prioriteiten moeten worden bijgesteld.
 • September 2017: Een opstart wordt gemaakt met het op een rijtje zetten van alle definities in de bestaande regelgeving accountancy.  

Ontwerpregeling 2021

Consultatiereacties

Consultatietermijn

20 juli – 3 september* 2021

*Eventuele nazending van een reactie:
Mocht u door de zomervakantie meer tijd nodig hebben voor een reactie, neemt u dan s.v.p. uiterlijk 3 september contact met ons op via consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

De reactietermijn voor de wijzigingsvoorstellen m.b.t. de ViO en overige Verordeningen (Bijlage 5, 8 en 9 – consultatievraag 5) kunnen wij helaas niet verlengen. Voor de overige vragen hebben we iets meer tijd.

Definitieve wijzigingsvoorstellen worden naar verwachting aan de leden voorgelegd in de ledenvergadering in december 2021.