Herziening Standaard 3810N

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam

: Herziening Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake niet-financiële verslaggeving

Tijdslijn

Status

: augustus 2020 - maart 2022

: consultatiefase

Doelstelling: De huidige NL standaard aan laten sluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk. Internationaal is men huiverig om een standaard te ontwikkelen; men is bang dat voortgang wordt geremd en nog te weinig normen beschikbaar zijn.

  • November 2021 - De handreiking is aangepast en daarbij zijn de opmerkingen, verkregen uit de consultatie, zoveel mogelijk verwerkt. De herziene versie is besproken in de subcommissie Assurance en het Adviescollege. Deze besprekingen leverden nog een paar opmerkingen op; enerzijds over het onderwerp ‘materialiteit’ en anderzijds over de consistentie met andere standaarden. De werkgroep gaat hiermee aan de slag en verwacht begin 2022 een definitieve versie aan de subcommissie en het adviescollege voor te kunnen leggen. 
  • September 2021 – Op de consultatie zijn 7 reacties binnengekomen. De werkgroep buigt zich over de verwerking van de verkregen input.
  • Juli 2021 – Na akkoord van het bestuur wordt de herziene Standaard op 12 juli 2021 ter consultatie aan de leden aangeboden. De consultatietermijn is verlengd in verband met de vakantieperiode en loopt tot 10 september 2021.
  • Mei 2021 – Bespreking van de Standaard in de SCA en het ACB. Beide commissies zijn akkoord met het consultatiedocument.  
  • Najaar 2020 – Het concept tekstvoorstel is gereed maar blijkt een te ‘lijvig’ document. De werkgroep buigt zich opnieuw over de Standaard om het meer toegankelijk en gemakkelijker leesbaar te maken.

Naar verwachting wordt de Standaard in het voorjaar van 2022 geïmplementeerd. Eerdere toepassing is toegestaan.