COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2) van het Ministerie van SZW beoordeeld (versie 3 maart 2021). 

Het protocol moet in samenhang worden gelezen met Standaard 3900N (Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance) en 4415N (Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant). 

Oordeel COPRO (21006A5 - 3 maart 2021)

De NBA (Werkgroep COPRO) heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol NOW 2 technisch uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017, uitgezonderd de constatering dat in de praktijk (tijdens de uitvoering van het Accountantsprotocol NOW 1) is gebleken dat:

  • Het groepsbegrip in (een niet te verwaarlozen aantal) gevallen voor meerdere uitleg vatbaar is;
  • De referentieomzet vanuit verschillende perspectieven berekend kan worden bij veranderingen in de groepsstructuur tijdens 2019.

Voor beide situaties heeft het Ministerie van SZW alsnog een verduidelijking in het protocol aangebracht, die naar de visie van de NBA de onduidelijkheid niet in voldoende mate wegneemt. Hierdoor is in bovengenoemde situaties geen sprake van een éénduidige norm om tot een accountantsoordeel te kunnen komen. Mocht het Ministerie van SZW alsnog besluiten tot een naar de visie van de NBA toereikende verduidelijking, dan vervallen daarmee genoemde uitzonderingen. Dit hoeft overigens niet per definitie door aanpassing van de regeling of het protocol, maar kan ook via de FAQ of een gepubliceerde stellige uitspraak van de Minister van SZW worden opgelost.

Daarnaast deelt de NBA haar zorgen over de economische rationaliteit, de doelmatigheid van de uitvoering van het protocol met de Minister van SZW. Dit richt zich op twee punten, namelijk het ontbreken van een afbakening van werkzaamheden gericht op:

  • Het naleven van bonus- en dividendrestricties;
    De volledigheid van de NOW-groep (bij internationale groepsverbanden).

In het bijzonder bij grote internationale organisaties zouden bovenstaand genoemde punten kunnen leiden tot (excessief) omvangrijke werkzaamheden (mede in relatie tot de omvang van de NOW bijdrage) en mogelijk zelfs tot praktisch (nagenoeg) onuitvoerbare situaties. De NBA adviseert om ook op deze punten duidelijkheid te geven, om zo te voorkomen dat vermijdbare administratieve lasten en controlekosten worden gemaakt. Hiervoor zijn meerdere oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld een addendum op het protocol of een NBA handleiding met daarin een meer limitatieve opsomming van werkzaamheden die de Minister van SZW onderschrijft.

De NBA staat in ieder geval zeer positief tegenover het in hoofdstuk 1 van het protocol expliciet aangekondigde onderzoek dat het Ministerie van SZW samen met de NBA gaat doen naar de mogelijkheden om de administratieve lasten en de controledruk te beperken. 

Addendum Protocol

Het Ministerie van SZW heeft inmiddels een Addendum bij de Accountantsprotocollen NOW 1 en NOW 2 gepubliceerd. COPRO heeft als eindoordeel dat dit addendum bijdraagt aan de uitvoerbaarheid van de Accountantsprotocollen NOW 1 en NOW 2 en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download