Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 114/2012.

De NBA-helpdesk heeft ten doel door middel van consulten vaktechnische ondersteuning te geven aan de leden van de NBA alsmede om aan derden voorlichting te geven over de beroepsuitoefening van registeraccountants en accountants-administratieconsulenten. De NBA-helpdesk is niet bedoeld voor beantwoording van vragen van studenten in het kader van hun studie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandeling van bij de NBA-helpdesk ingediende vragen door zowel leden van de NBA als door derden (allen hierna aangeduid als “vraagsteller”).

Artikel 1 Algemene uitgangspunten 1.

 1. De vraagsteller blijft zelf verantwoordelijk voor de oplossing van vaktechnische vraagstukken.
 2. De NBA-helpdesk geeft geen "second opinions" af. "Second opinions" zijn uitspraken over of in verband met een door een derde partij gegeven advies. De NBA-helpdesk neemt geen standpunten in ten aanzien van vragen die voortkomen uit een meningsverschil tussen de vraagsteller en een derde.
 3. De vraagsteller dient de NBA-helpdesk bij het stellen van de vraag te informeren over alle feiten en omstandigheden die in het kader van de beantwoording van de vraag redelijkerwijze voor de NBA-helpdesk van belang kunnen zijn. Indien zich na het moment waarop de vraag is ingediend feiten of omstandigheden voordoen die in het kader van de behandeling van de vraag relevant kunnen zijn, stelt de vraagsteller de NBA-helpdesk daarvan onverwijld in kennis. De vraagsteller verstrekt aan de NBA-helpdesk tijdig en in de door de NBA-helpdesk gewenste vorm en op de gewenste wijze, alle aanvullende informatie die de NBA-helpdesk naar zijn oordeel nodig heeft voor de beantwoording van de desbetreffende vraag. De vraagsteller staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. De vraagsteller die lid is van de NBA, is verplicht gelijktijdig met de vraag een op basis van eigen onderzoek en studie verkregen voorlopig antwoord op de desbetreffende vraag aan de NBA-helpdesk toe te sturen. Dit voorlopige antwoord moet zowel het voorgestelde standpunt als de motivering daarvan en de verwijzing naar relevante wet- en regelgeving omvatten.
 5. Indien nodig voert de NBA-helpdesk telefonisch overleg met de vraagsteller en legt een samenvatting hiervan, tezamen met het consult, vast in het antwoord aan de vraagsteller.
 6. Een vraag wordt alleen in behandeling genomen voor zover voldoende deskundigheid op het betreffende terrein beschikbaar is. De antwoorden geven het standpunt van de consultant weer en niet noodzakelijk het standpunt van de NBA en hebben derhalve geen bestuursrechtelijke status.
 7. De NBA-helpdesk behoudt zich te allen tijde het recht voor vragen niet in behandeling te nemen of beantwoording van een aan de NBA-helpdesk voorgelegde vraag tussentijds te beëindigen.
 8. Behoudens een andersluidende afspraak tussen de vraagsteller en de NBA-helpdesk zijn voor de vraagsteller geen kosten verbonden aan de behandeling van zijn vraag.
 9. De persoonsgegevens (NAW-gegevens en e-mailadressen) waarover de NBA de beschikking krijgt worden in een helpdeskregistratiesysteem vastgelegd en uitsluitend gebruikt voor de behandeling van helpdeskvragen door de NBA-helpdesk en derhalve niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 2 De indiening van vragen aan de helpdesk

 1. Vragen aan de NBA-helpdesk dienen te worden gesteld via de NBA-website (http://www.nba.nl).
 2. Op de NBA-website is per aandachtsgebied een vragenformulier opgenomen. Dit vragenformulier dient door de vraagsteller volledig te worden ingevuld. De vraag dient duidelijk te zijn geformuleerd, een volledige beschrijving van het onderliggende probleem te geven en de volledige context waarin de vraag is gerezen te vermelden.
 3. De NBA-helpdesk kan te allen tijde nadere informatie vragen alvorens een vraag in behandeling wordt genomen.
 4. Vragen aan de NBA-helpdesk worden alleen in behandeling genomen indien deze vallen in één van de vaktechnische aandachtsgebieden van de NBA-helpdesk zoals vermeld op de website en overigens met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.\

Artikel 3 Complexe vragen

 1. Complexe vragen zijn vragen naar de oplossing van voorgelegde complexe cases, waarbij de regelgeving niet één op één aansluit op de casus of niet eenduidig is en een "oplossing" uit de regelgeving op basis van interpretatie of op basis van een al dan niet juridisch kader kan worden afgeleid. De NBA-helpdesk bepaalt of er sprake is van een complexe vraag.
 2. De NBA-helpdesk behoudt zich het recht voor om de in het vorige lid bedoelde vragen niet in behandeling te nemen, rekening houdend met onder meer competentie, omvang van de vraag, mate van voorbereiding door de vraagsteller en beschikbare tijd.
 3. Consulten naar aanleiding van complexe vragen worden uitsluitend aan leden van de NBA gegeven.

Artikel 4 Termijn van afhandeling van vragen aan de NBA-helpdesk

 1. De NBA-helpdesk streeft ernaar vragen in beginsel binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De NBA-helpdesk beantwoordt de vragen naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die redelijkerwijze van de NBA kan worden verwacht.
 2. De aansprakelijkheid van de NBA zal, behoudens in het geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid van de NBA, in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de NBA afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de aansprakelijkheidsverzekering die door de NBA is afgesloten geen dekking biedt, zal de aansprakelijkheid van de NBA te allen tijde zijn beperkt tot een bedrag van EUR 25.000,- per fout, waarbij een reeks samenhangende fouten wordt gezien als één fout.
 3. De vraagsteller vrijwaart de NBA tegen alle aanspraken van derden in verband met de door of met tussenkomst van de NBA-helpdesk ten behoeve van de vraagsteller uitgevoerde werkzaamheden, waaronder de daaruit voortvloeiende antwoorden. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten (waaronder alle redelijke kosten van het voeren van verweer) die de NBA in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. De vrijwaring geldt niet in het geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid van de NBA.
 4. De NBA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de vraagsteller.
 5. De NBA is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen-maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de NBA zal de vraagsteller alle informatie die hij van de NBA-helpdesk verkrijgt (adviezen daaronder begrepen) op geen enkele wijze aan een derde openbaren.

Artikel 7 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen de NBA en de vraagsteller is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen de NBA en de vraagsteller mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Amsterdam, januari 2013