Sectorcommissie Decentrale Overheden

De NBA-Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) is een platform van accountants die werkzaam zijn voor en bij decentrale overheden. Dit vanuit een behoefte aan overleg en afstemming tussen sectoraccountants maar ook met andere betrokkenen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in verslagjaar 2021 mogelijk te maken zijn wetsaanpassingen noodzakelijk in de Financiële Verhoudingswet, de Gemeentewet en de Provinciewet, maar ook om lagere regelgeving, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). De NBA Sectorcommissie Decentrale Overheden zal de ontwikkelingen en wetsaanpassingen inzake de rechtmatigheidsverantwoording nauwlettend volgen en heeft onder meer een rol in het beoordelen van de impact voor de beroepsgroep van accountants.

Naar de pagina Rechtmatigheidsverantwoording

Oranje lijn

Actueel

Oranje lijn

SDO- en BADO-notities

Oranje lijn

Over de Sectorcommissie Decentrale Overheden en de Werkgroep

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving, (vaktechnische) vraagstukken en ontwikkelingen. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De pluriforme SDO wil daartoe:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen bij decentrale overheden, en;
 • fungeren als aanspreekpunt voor normstellers, toezichthouders en toetsers voor decentrale overheden.

De Sectorcommissie is als werkgroep van start gegaan omdat de toezichthouders op gemeenten (de provincies) in 2013 in overleg wilden met de accountants van gemeenten over de ook toe actuele situatie van de grondexploitaties (GREX). Dit overleg van accountants is verder gegaan in de WGDO, die in april 2014 zijn startbijeenkomst had als werkgroep, met de afspraak dat bij een gerealiseerde relevante externe rol en positie in de sector, instellen als officiële door het bestuur ingestelde permanente NBA-sectorcommissie als logisch vervolg zou plaatsvinden.

In de accountantsmarkt voor decentrale overheden zijn de nodige ontwikkelingen gaande met herpositionering van de oorspronkelijke 3 grote kantoren en nieuwe (kleinere) toetreders. Mede in verband met het bespreken/afstemmen van actuele ontwikkelingen en regelgeving en het bevorderen van het delen van specifieke sectorkennis zijn/worden nieuw toegetreden kantoren verzocht om lid te worden van de WGDO, die in de huidige situatie uit ca. 30 leden bestaat.

Om e.e.a. werkbaar en representatief te houden naar de toekomst is m.i.v. 1 januari 2018 uit het bestaande overleg een sectorcommissie als kerngroep geformeerd. Voor de afstemming en het draagvlak in de sector zijn er daarmee twee op elkaar aansluitende overleg gremia:

De Sectorcommissie (SDO) pluriform samengesteld, bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de 5 grotere kantoren op basis van het aantal controles van decentrale overheden (nu Deloitte, PwC, EY, BDO, BTB), een vertegenwoordiger van de twee gemeentelijke accountantsdiensten, twee vertegenwoordigers van de kleinere andere/SRA-kantoren in de markt, en een vertegenwoordiger van de interne auditors van gemeenten. Gewerkt wordt aan een nog te realiseren uitbreiding met bijvoorbeeld een concerncontroller (aib-vacature). Van de 5 kantoren neemt tevens een tweede vertegenwoordiger deel om daarmee ook de mogelijkheid te hebben vraagstukken concreet uit te werken in notities of andere uitingen.

De Werkgroep (WGDO) bestaande uit de SDO en alle kantoren actief op de markt van decentrale overheden (voor zover bekend bij de NBA) komt 2 à 3 keer bij elkaar voor het contact en afstemming met de sector, met daarnaast een actieve communicatie via deze SDO-pagina op de NBA-site. Deze deelnemers zijn agenda-lid van de commissie en kunnen deelnemen in projecten en werkgroepen van de commissie.

Vanuit de SDO is er afstemming met de portefeuillehouder publieke sector in het NBA-bestuur en de drie NBA-ledengroepen.

Oranje lijn

Werkterrein

De Sectorcommissie vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De Sectorcommissie voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van beleid en nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van relevantie en controleerbaarheid.

De meeste activiteiten van de Sectorcommissie liggen bij gemeenten. Maar ook provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden van overheden) vallen onder het werkterrein van de Sectorcommissie decentrale overheden.

Eén van de doelen van de Sectorcommissie is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (cie BADO), de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (cie BBV), ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Auditdienst Rijk (ADR), Algemene Rekenkamer, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere brancheorganisaties over regelgeving, normen, accountantscontrole, verantwoording, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de Sectorcommissie zich over sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

De werkgroep Controleprotocollen (COPRO) beoordeelt de controleprotocollen in de sector. De Sectorcommissie kan hieraan een bijdrage leveren.

Aandachtsgebieden

Binnen het werkterrein richt de Sectorcommissie zich op bedrijfsvoerings-, verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • afstemmen met de cie BADO, BZK en de cie BBV over nieuwe betere regelgeving en toepassing daarvan in de praktijk;
 • het signaleren van ontwikkelingen in de sector (bijvoorbeeld rondom grondexploitatie, decentralisaties, SiSa) en de consequenties daarvan voor de interne beheersing, verslaggeving en controle van decentrale overheden, en;
 • de kwaliteit van de bedrijfsvoering en accountantscontrole bij decentrale overheden.
Oranje lijn

Vergaderingen 2020

SDO 5x per jaar op vrijdag van 9.00 - 11.00 uur
WGDO 2x per jaar op vrijdag van 11.00 - 13.00 uur
(aansluitend aan een SDO-bijeenkomst)
 • Vrijdag 24 januari 2020
 • Vrijdag 6 maart 2020 (SDO + WGDO)
 • Vrijdag 15 mei 2020
 • Vrijdag 11 september 2020
 • Dinsdag 6 november 2020 (SDO + WGDO)
Oranje lijn

Algemene publicaties

Gemeente financiële stukken

De Rijksoverheid heeft gemeentelijke financiële stukken toegankelijk gemaakt via onderstaande link:

Via deze site is er per gemeente de volgende informatie vanaf verslagjaar 2018 toegankelijk:

 • begroting;
 • jaarrekening;
 • controleverklaring van de accountant;
 • verslag van bevindingen van de accountant.
Oranje lijn

Gemeentelijke Open Data Monitor

Oranje lijn

Samenstelling Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO)

 • A.E. Gerritsma RA (voorzitter; PwC)
 • D.A. van Hooff RA (vice-voorzitter; auditor ACAM Gemeente Amsterdam)
 • Demirel RA RE (auditor ACAM Gemeente Amsterdam)
 • D.J. Han RA (lid; Astrium)
 • R.H. Bouman RA (lid; BDO)
 • N. J. E.P. van Engelen RA (BDO)
 • J.M.A. Drost RA (lid, BT)
 • drs W.W.L.A Wentink RA (BT)
 • R.M.J. van Vugt RA (lid, Deloitte)
 • Blomjous RA MSc (Deloitte)
 • M. de Vries RA MSc EMA (lid, EY)
 • M.J.A. van Veen RA (EY)
 • S. Hofsteenge RA (lid; Hofsteenge Zeeman Groep)
 • J.J. van Tongeren RA AA (lid, strategisch adviseur gemeente Almere)
 • H.M. Luiks RA (lid; concerncontroller Provincie Utrecht)

Samenstelling Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO)

 • Deelnemers SDO
 • M.M. van Lierop RA MSc (Crowe Foederer)
 • van Dijk RA (Eshuis)
 • A.M. Kuijpers RA RO CIA (financial auditor gemeente Breda)
 • E. Fernando RA MSc (auditor GAD gemeente Den Haag)
 • D. Kastanja RA (interne accountant gemeente Leiden)
 • P. Peters (IPA-ACON)
 • J.L.C. van Sabben RA (KPMG)
 • P.J.D. Bosch RA (KSG)
 • R.D.H. Killeen RA MGA (Publiek Belang Accountants)
 • Kalkman RA (Publieke Sector Accountants)
 • E.E.T.M. Kalnenek RA (Q-concept)
 • A.F.J. van der Velden RA (RA12)
 • M.J.G. Mennen RA RE CRISC (RSM)
 • H. Gosselink RA (Stolwijk Kelderman)
 • J. de Groot RA MPA (Verstegen Accountants)

Contact

Marianne van Kimmenade 2022 (324x324)
Marianne van Kimmenade Sr beleidsadviseur en secretaris werkgroep Fraude en SDO/WGDO 020 3010328