Sectorcommissie Decentrale Overheden

De NBA-werkgroep decentrale overheden (WGDO) is een in april 2014 opgericht platform van accountants die werkzaam zijn voor decentrale overheden. Dit vanuit een behoefte aan overleg en afstemming tussen sectoraccountants maar ook met andere betrokkenen.

Actueel

Over de commissie - WGDO

Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan sectorale regelgeving en (vaktechnische) vraagstukken. Als beroepsgroep is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De WGDO wil daartoe:

 • een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen bij decentrale overheden, en;
 • fungeren als aanspreekpunt voor normstellers, toezichthouders en toetsers voor decentrale overheden.

Momenteel beperkt de werkgroep zich tot openbaar en overheidsaccountants die actief zijn in de sector als externe accountant, maar het is mogelijk om op den duur ook andere accountants (intern accountants, AiB’s en controllers) hierin op te nemen. Verder is er afstemming met de portefeuillehouder publieke sector in het NBA bestuur en de NBA-ledengroepen.

Werkterrein

De werkgroep vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De werkgroep voert daarom in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving, vanuit het perspectief van verantwoording en controleerbaarheid.

De meeste activiteiten van de werkgroep liggen bij gemeenten. Maar ook provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden van overheden) vallen onder het werkterrein van de werkgroep decentrale overheden.

Eén van de doelen van de werkgroep is het onderhouden van contacten met diverse partijen zoals de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (Cie BBV), ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere brancheorganisaties over regelgeving, normen, accountantscontrole, verantwoording, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de werkgroep zich over sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

De Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) beoordeelt de controleprotocollen van de decentrale overheden. De werkgroep kan hieraan een bijdrage leveren.

Aandachtsgebieden

Binnen het werkterrein richt de werkgroep zich op verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedachten worden aan:

 • afstemmen met BZK en de Cie BBV over nieuwe regelgeving en toepassing daarvan in de praktijk;
 • het signaleren van ontwikkelingen in de sector (bijvoorbeeld rondom grondexploitatie, decentralisaties, SiSa) en de consequenties daarvan voor de interne beheersing, verslaggeving en controle van decentrale overheden;
 • de kwaliteit van de accountantscontrole bij decentrale overheden.

Vergaderingen 2018

6x per jaar op vrijdag van 9.00 - 11.00 uur
Locatie: NBA

26 januari 2018 (SDO + WGDO)
18 februari 2018
6 april 2018
11 mei 2018 (SDO + WGDO)
29 juni 2018
21 september 2018
2 november 2018
7 december 2018  (SDO + WGDO)

Algemene publicaties

Samenstelling werkgroep decentrale overheden

De werkgroep bestaat uit 28 leden en enkele agendaleden. De leden zijn werkzaam bij de grote en middelgrote accountantskantoren en bij auditdiensten van Amsterdam en Den Haag:

 • drs. D.A. van Hooff RA (vice-voorzitter; Auditdienst ACAM Gemeente Amsterdam)
 • mw. M.J.A. van Veen RA (EY)
 • drs. A.B. Bergshoeff RA (Deloitte)
 • drs. P.G.J.M. Jussen RA (Deloitte)
 • drs. D.J. Han RA (Mazars)
 • drs. S.C. Dekkinga RA (Mazars)
 • drs. A.E. Gerritsma RA (PwC)
 • drs. E.C.J. Moens RA (BTB)
 • drs. F.L.A. Bosma (BTB)
 • mw. drs. R. G. de Kort RA (BTB)
 • drs. R.H. Bouman RA (BDO)
 • E.A. de Groot RA (BDO)
 • drs. M.J.G. Mennen RA RE CRISC (RSM)
 • drs. S. Hofsteenge RA (Hofsteenge Zeeman Groep)
 • drs. R. Flinterman RA (GAD Den Haag)
 • A Fuchs van Duijn RA (Gemeente Haarlem)
 • D.E. Engwerda RA (EY)
 • drs. J.L.C. van Sabben (KPMG)
 • drs. N. van Engelen RA (BDO)
 • mw. W.C.A. Kort Msc RA (PwC)
 • drs. R.D.H. Killeen RA MGA (Publiek Belang Accountants)
 • R. H. Gosselink RA (Stolwijk Kelderman)
 • drs. R.A.D. Knoester RA (Astrium Accountants)
 • J.J. van Tongeren RA AA (Gem. Almere)
 • drs. J. de Groot RA MPA (Verstegen Accountants)
 • drs. P.J.D. Bosch RA (KSG)
 • P. Peters (IPA-ACON)
 • drs. E.E.T.M. Kalnenek RA (Q-concept)

Contact

drs. Koos Vos RA Secretaris WGDO 020 301 03 47
drs. Jenny Dankbaar Contactpersoon/commissiebegeleider WGDO 020 301 0 343