Informatiebulletin Implementatie audit op Solvency II-informatie

Verzekeraars, accountants en DNB trekken gezamenlijk op bij implementatie audit op Solvency II-informatie.

17 september 2015

Vanwege de invoering van Solvency II op 1 januari 2016 zijn het Verbond van Verzekeraars, DNB en NBA deze zomer een Tripartiete overleg (TPO) gestart. Doel hiervan is inzicht te krijgen in de inrichting van accountantswerkzaamheden met betrekking tot Solvency II. De komende maanden werken enkele groepen de volgende onderwerpen uit:

  • day 1 reporting;
  • materialiteit;
  • tijdslijnen voor rapportages.

Met enige regelmaat informeren wij u over de voortgang en de resultaten.

Solvency II

Solvency II bevat uitgebreide eisen voor verzekeraars ten aanzien van kapitaalbuffers, risicomanagement en governance en rapportages. Verzekeraars zijn bezig met de implementatie van deze richtlijn. 

De European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) heeft de rol van de accountant (nog) niet nader ingevuld. Vooralsnog laat EIOPA de rol van de accountant over aan de nationale wetgever.

In Nederland zal die rol opgenomen worden in de Wet op het financieel toezicht. Duidelijk is al wel dat de wetgever weinig ruimte laat voor andere mogelijkheden dan een full scope externe audit (balans, eigen vermogen en kapitaalvereisten). 

Achtergrond Tripartiete Overleg

De Europese regelgeving en de Wft vormen het vertrekpunt waarbinnen partijen moeten opereren. Voor de verdere uitwerking zijn gemeenschappelijke kaders en afspraken nodig, zodat duidelijk is wat partijen van elkaar kunnen verwachten. De invulling ervan is maatwerk en dus flexibel.

Gezien de complexiteit van de materie en het projectstadium van Solvency II zullen de werkzaamheden en de rapportages van de accountant hiermee rekening moeten houden.

Het TPO wil tijdig duidelijkheid geven over de hoofdlijnen van de accountantswerkzaamheden en de invulling van het begrip ‘materialiteit’; de tijdslijnen met mogelijke knelpunten in de momenten van oplevering van rapportages en de daaraan gekoppelde assurance-producten.

Uitwerkingen in werkgroepverband

De formatie van de werkgroepen is gestart.‘Day 1 reporting’ omvat het opstellen van een met de verzekeraar afgestemd programma van werkzaamheden voor de Solvency II openingsbalans per januari 2016.

Bij ‘materialiteit’ gaat het om het opleveren van praktische handvatten voor bepaling en onderbouwing van materialiteit bij Solvency II informatie.

Bij ‘tijdslijnen’ gaat het om het op elkaar afstemmen van werkzaamheden van oplevering van Solvency II informatie en de controle door de accountant. De rol van de Interne Accountant krijgt afzonderlijke aandacht.

Meer informatie

Op 12 november is het eerstvolgende TPO waarin de eerste resultaten van de werkgroepen besproken zullen worden. Over de voortgang zullen we u informeren.

NBA: Rob Schouten (r.schouten@nba.nl).