De financiële sector en de activiteiten van de NBA

De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) en de Sectorcommissie Banken, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen (SBB) van de NBA adviseren het bestuur over vraagstukken met betrekking tot de financiële sector en werken samen met diverse toezichthoudende en overkoepelende brancheorganisaties en ministeries.

Sectorcommissies SVP en SBB en het APZ

De sectorcommissies SVP en SBB en het APZ hebben de volgende taken:

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het met betrekking tot de financiële sector te voeren beleid.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken die specifiek zijn voor de financiële sector op het gebied van accountantscontrole en aan controle verwante werkzaamheden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over vaktechnische vraagstukken op het gebied van externe verslaggeving door financiële instellingen.

NBA-handreiking 1104

In juli 2015 is na consultatie een definitieve update van de NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant gepubliceerd.

Belangrijkste aanpassingen

 • De beschrijving van de controle van de staten van banken is veranderd. De staten zelf zijn ingrijpend gewijzigd en de controle moet anders aangepakt worden.
 • Er wordt geen aandacht meer besteed aan de Codes van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Deze codes zijn niet meer wettelijk verankerd waardoor naleving niet langer verplicht is.
 • De beschrijving van het onderzoek van het kostprijsmodel is veranderd. De AFM en het ministerie van Financiën en de NBA hebben overlegd over de invulling van de open normen. De uitkomsten zijn verwerkt in de tekst.
 • Een leeswijzer is toegevoegd om het vinden van relevante teksten gemakkelijker te maken. De handreiking is namelijk een naslagwerk.

Doel van de handreiking

Uitleg te geven aan interne auditors en externe accountants over de specifieke verplichtingen in de financiële sector die vanuit de toezichtwetgeving gelden.

De handreiking is van toepassing op:

 • Controle jaarrekening
 • Controle staten
 • Interne audits
 • Onderzoek vermogensscheiding
 • Onderzoek kostprijsmodel
 • Onderzoek in onderpand geven van kredietvorderingen
 • Werkzaamheden gegevensaanlevering Belastingdienst.
 • Consultatiereacties

De consultatiereacties zijn beoordeeld en daar waar aanleiding voor was verwerkt in de handreiking. Aanpassingen hebben met name betrekking op verduidelijking van de rol van de Europese Centrale Bank/Single Supervisory mechanism (SSM) en de rol van de Interne accountantsdienst (IAD).

Samenwerking accountant en actuaris

De NBA heeft in december 2016 de gewijzigde NBA-handreiking 1120 Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en de staten van pensioenfondsen uitgebracht.

De handreiking behandelt alleen nog maar de samenwerking tussen actuaris en accountant bij pensioenfondsen.

De gewijzigde handreiking is al eerder geconsulteerd. De geconsulteerde wijzigingen hadden betrekking op de introductie van het nieuwe Financieel toetsingskader en betreffen met name de Good Practice Vereist Eigen Vermogen in bijlage 2 onder Basisgegevens vermogenseisen en ook de impactanalyse bij pensioenfondsen in bijlage 5.

De belangrijkste wijziging na consultatie betreft invoering van de Solvency II-regelgeving voor verzekeringsmaatschappijen per 1 januari 2016, waardoor het niet meer verplicht is een certificerend actuaris te benoemen.

Deze wijzigingen zijn afgestemd met het Actuarieel Genootschap. Deze NBA-handreiking is een coproductie van actuarissen en accountants. Het Actuarieel Genootschap brengt een vergelijkbare uiting uit.

Externe verslaggeving

Voor nadere informatie over externe verslaggeving en IFRS verwijzen we u naar het thema Externe verslaggeving.

Contact

drs. Rob Schouten RA RE RO Coördinator Capital Markets 020 301 03 18