Transparantieverslagen

Nederlandse accountantsorganisaties (AO’s) die wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (oob’s) uitvoeren, moeten binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een transparantieverslag publiceren. Dit staat in artikel 30 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), lid 1 Bta.

In dit artikel wordt ook aangegeven welke informatie in het transparantieverslag moet worden opgenomen:

‘Het is van belang dat degenen die betrokken zijn bij de totstandkoming van die accountantsverklaring ten aanzien van een organisatie van openbaar belang inzicht bieden en transparant zijn over hun structuur, inrichting, bestuur en daadwerkelijk functioneren. Door deze transparantie ontstaat in het maatschappelijk verkeer inzicht en beschikt men over informatie over de - anderszins veelal voor derden gesloten - accountantsorganisatie.’

De NBA is van mening dat het transparantieverslag niet slechts een compliance-document moet zijn, waarmee in formele zin wordt voldaan aan artikel 30 Bta, maar ook een communicatiedocument ten behoeve van het maatschappelijk verkeer.

Het verschaffen van meer transparantie in de governance en het systeem van kwaliteitsbeheersing van AO’s draagt bij aan:

  • de kwaliteit van de controles van jaarrekeningen en
  • de continuïteit van AO’s als aanbieders van audit services

Om vast te stellen op welke wijze Nederlandse accountantsorganisaties aan deze verplichting voldoen, doet de NBA onderzoek naar de inhoud van transparantieverslagen. De resultaten van deze onderzoeken bevatten onder andere ‘best practices’ en aanbevelingen ter verbetering gedaan.

Onderzoek transparantieverslagen 2013: accountantskantoren zeggen meer over kwaliteitsbeheersing

De kwaliteit van de transparantieverslagen van accountantsorganisaties is verbeterd. De accountants geven meer informatie over de kwaliteitsbeheersing binnen hun eigen organisaties.

Onderzoek transparantieverslagen 2011

In lijn met voorgaande jaren heeft de NBA de kwaliteit van de transparantieverslagen over het boekjaar 2011 of 2010/2011 onderzocht. Opvallende conclusies van dit onderzoek waren dat:

  • meer informatie wordt verschaft over de werking van het systeem van kwaliteitsbeheersing;
  • de kwaliteit van het transparantieverslag nauw samenhangt met de omvang van de accountantsorganisatie en kleinere accountantsorganisaties met een oob-vergunning enigszins achterop raken.

Naast de uitkomsten van dit onderzoek (scores en kwalitatieve toelichtingen) zijn best practices, aanbevelingen voor verdere verbetering en enkele opvallende ontwikkelingen in de publicatie opgenomen.

Brochure 'Meer transparantie in Transparantieverslagen'

De brochure Meer transparantie in Transparantieverslagen bevat criteria en aanbevelingen die als leidraad kunnen dienen voor opstellers van transparantieverslagen voor het verder verbeteren van transparantieverslagen. Deze criteria hebben onder meer betrekking op de structuur, de inrichting, het bestuur en het functioneren van het systeem van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie.

Ook de principes en de bepalingen van de Code voor Accountantsorganisaties met een oob-vergunning die op 28 juni 2012 is ondertekend door elf accountantskantoren, zijn in deze brochure meegenomen.

NBA-handreiking 1135 over kwaliteitsfactoren in transparantieverslagen

De definitieve NBA-handreiking 1135 over rapporteren over kwaliteitsfactoren in transparantieverslagen van oob-kantoren is op 10 maart 2016 gepubliceerd. In de handreiking wordt uitgelegd wat de NBA verwacht van accountantsorganisaties met een oob-vergunning over het rapporteren van hun kwaliteitssysteem.