Doelstelling

Cultuur en gedrag beïnvloeden de manier waarop mensen in organisaties opereren. Zo wordt ervan uitgegaan dat een goede cultuur kan leiden tot minder kans op fraude. De vraag is echter hoe dit effectief kan worden ingezet om controle-informatie te verkrijgen. Als dit kan is het de bedoeling om dit in een uiting nader toe te lichten.

  • Maart 2022 - De handreiking is in het Engels vertaald: unofficial English translation of NBA Practice Note 1148 Soft Controls.
  • Februari 2022 - Het bestuur geeft goedkeuring voor de publicatie van een nieuwe handreiking over soft controls. Bij de publicatie zal nadere informatie over de totstandkoming van de handreiking worden toegevoegd.
  • Januari 2022 - Zowel de SCA als het ACB spreken hun waardering uit over het tekstvoorstel voor de definitieve praktijkhandreiking. Het bestuur bespreekt de handreiking in de vergadering op 8 februari.
  • December 2021 - Alle achttien consultatiereacties zijn zo veel mogelijk verwerkt in de handreiking. Een praktijkvoorbeeld is nader uitgewerkt.
  • September 2021 - Op de consultatie zijn achttien reacties binnengekomen. De werkgroep gaat de komende weken aan de slag met de verwerking van deze reacties.
  • Juli 2021 - Het bestuur stemt in met de consultatie van de concepthandreiking. De consultatie loopt van 16 juli tot 17 september 2021.
  • Maart en Juli 2021 - Het tekstvoorstel is nader uitgewerkt tot een concrete concepthandreiking. Deze concepthandreiking is meerdere keren in de SCA en het ACB besproken. Opmerkingen inzake onder andere de gebruikte modellen en technieken en impact op de risicoanalyse en controle-aanpak zijn verwerkt.
  • November 2020 - De projectgroep presenteert aan het ACB een concept-tekstvoorstel.
  • September 2019 - De projectgroep presenteert aan het ACB een raamwerk met modellen, technieken en denkrichting als hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole.
Projectplan

De consultatietermijn liep van 16 juli tot en met 17 september 2021. Consultatiereacties kunnen worden gestuurd aan: consultaties@nba.nl.
 
De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie. 

Consultatiedocumenten
Consultatiereacties