Privacybeleid / privacystatement NBA

De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij.

Om onze doelstellingen te bereiken staan we in contact met leden, belanghebbenden en belangstellenden.

Als gevolg daarvan verwerken we op een aantal manieren persoonsgegevens.

Privacybeleid

Een goed privacybeleid is naar mening van de NBA kort en helder.

Helder zodat duidelijk is hoe we met persoonsgegevens omgaan, kort zodat we ad hoc kunnen bepalen hoe we - met in achtneming van onderstaande uitgangspunten – met een bijzondere situatie omgaan.

De NBA gaat zo prudent mogelijk met persoonsgegevens om. Dat wil zeggen dat we:

 1. eerst het doel bepalen, voordat we persoonsgegevens verzamelen en dat we deze niet voor andere doelen gebruiken;
 2. we geen gegevens verzamelen die we niet nodig hebben;
 3. we gegevens weggooien of ontoegankelijk maken als we ze niet meer nodig hebben;
 4. we transparant zijn over welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we er mee doen;
 5. we in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) verwerken;
 6. we nadenken over de accurate beveiliging van persoonsgegevens en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan;
 7. we de AVG en de uitvoeringswet naar de letter en de geest naleven;
 8. we graag met u in overleg gaan over hoe we dingen beter kunnen doen.  

De doelen die de NBA bepaalt voor het verzamelen van persoonsgegevens moeten passen binnen de publiekrechtelijke taak van de NBA of bij activiteiten die daarvan een uitvloeisel zijn.

De NBA verkoopt nooit persoonsgegegens aan derden.

Over de verwerking van persoonsgegegevens gaan we -in voorkomend geval- welwillend in dialoog met de betrokkene(n).

Doelen van de verwerking

De doelen van de verwerking houden verband met de doelstellingen die de NBA heeft. In de Wet op het accountantsberoep (Wab) is opgenomen dat de NBA een aantal taken heeft:

 • het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants;
 • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants;
 • het zorg dragen voor de eer van de stand van de accountants;
 • het zorg dragen voor de praktijkopleiding; en
 • het voeren van het accountantsregister.

Onze doelstellingen realiseren we op een groot aantal manieren, waaronder middels onderstaande activiteiten:

 • We zorgen ervoor dat het accountantsregister up to date is.
 • We organiseren bijeenkomsten in het kader van de governance van de NBA, zoals de ALV.
 • We bereiden beroepsregelgeving voor en gaan daarover in overleg met de leden en geven voorlichting.
 • We stellen de teksten van de beroepsregelgeving ter beschikking, bijvoorbeeld via de HRA-app.
 • We organiseren kwaliteitstoetsingen.
 • We zorgen voor controle op de naleving van de verordeningen van de beroepsorganisatie (waaronder bijvoorbeeld de PE-verplichting).
 • We faciliteren overleg en afstemming middels overleggremia (commissies, werkgroepen etc.).
 • We organiseren bijeenkomsten met inhoudelijke informatie, voorlichting en netwerkmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld de Accountantsdag, opleidingen, ronde tafels etc.).
 • We stellen handige tools ter beschikking, zoals bijvoorbeeld de verklaringengenerator.
 • We bieden mogelijkheden voor overleg / reflectie middels de vaktechnische helpdesk.
 • We voeren analyses uit op onze gegevens om onze processen en onze dienstverlening te verbeteren en om bruikbare managementinformatie te genereren.
 • We informeren leden, belanghebbenden en belangstellenden via nieuwsbrieven en onze websites.

Belangrijkste verwerkingen op een rij

Voor onze belangrijkste verwerkingen hebben we in detail uitgeschreven wat we wel en niet met uw persoonsgegevens doen.

In aanvulling op die informatie garanderen we u in zijn algemeenheid dat we uw persoonsgegevens:

 • niet langer of uitgebreider zullen verwerken dan noodzakelijk;
 • zorgvuldig zullen beheren en beveiligen;
 • nooit zullen verkopen aan derden.

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten.

Dat betekent bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens opslaan bij derden (hostingproviders en back-up-dienstverleners), gebruik maken van mail- en onderzoeksapplicaties als Spotler en Questback en persoonsgegevens doorgeven aan druk- en verzendhuizen. Deze partijen zijn ‘verwerkers’. Zij mogen alleen gegevens verwerken op onze instructie. Met alle verwerkers die we inschakelen maken we afspraken over de omgang met persoonsgegevens.

Maar ook verstrekken we gegevens aan anderen dan onze verwerkers. Personen die daarom vragen verstrekken we informatie uit het openbare register. Maar ook geven we gegevens door aan de Accountantskamer of het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) als sprake is van het indienen van tuchtklachten. Of aan de advocaat die ons in sommige gevallen vertegenwoordigt. Ook kunnen we op basis van een wettelijke voorschrift verplicht zijn om persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

De NBA wordt één keer per jaar onderworpen aan een (vrijwillige) accountantscontrole. Uw gegevens kunnen bij een steekproef van de accountant betrokken zijn.

We verkopen gegevens nooit door aan derden.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens heeft bij de NBA hoge prioriteit. De NBA heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten onder AVG en contact daarover

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of om minder gegevens van u te gaan verwerken. Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet correct zijn, dan kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u lid bent kunt u uw gegevens inzien en aanpassen via www.mijnnba.nl.

Verzoeken met betrekking tot uw rechten onder de AVG kunt u indienen via het e-mailadres of telefoonnummer onderaan deze pagina.

Let op: als u een verzoek indient dan verzoeken we u om zich te identificeren. Bovendien moeten we beoordelen of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Een bewaartermijn of een gerechtvaardigde grond kan (bijvoorbeeld) in de weg staan van de uitvoering van uw verzoek.

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen als u meent dat de NBA niet juist met uw gegevens omgaat. U kunt daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

De NBA heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht te houden op de verwerkingen die door de NBA worden gedaan. Onze FG is opgenomen in het FG-register van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vacature Privacy Officer 088-4960431

Wijzigingen privacystatement

Privacy is volop in beweging. Net als de NBA zelf. Zo nu en dan zullen we ons privacystatement daarom moeten aanpassen. Bij wijzigingen die impact hebben op de privacy van de mensen van wie we gegevens verwerken, informeren we daarover op de website en in de nieuwsbrief.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 september 2023.