Terugkijken

Kijk hier de ledenvergadering van maandag 13 december 2021 terug.

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de NBA. Tijdens de ledenvergadering, die minimaal één keer per jaar bijeenkomt, kunnen leden hun stem doen gelden en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. In de ledenvergadering die doorgaans in juni wordt gehouden, staat de jaarrekening op de agenda en legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid. Tevens besluit de ledenvergadering dan over een aantal (her)benoemingen en ontwerpverordeningen. Leden die invloed op het beleid van de NBA willen uitoefenen wordt geadviseerd aan de ledenvergadering deel te nemen of zich (door middel van een volmacht) te laten vertegenwoordigen.

Programma

Tijdens deze ledenvergadering kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Verkiezen van een nieuw bestuurslid tevens voorzitter
  • Jaarplan en begroting 2022
  • Enkele ontwerpverordeningen

 

Agenda en vergaderstukken

De agenda en de vergaderstukken, met hierin de begroting 2022, kunt u hieronder downloaden.

Download

Benoemingen

In deze ledenvergadering zal volgens de daarvoor geldende regels de benoeming van een bestuurslid, tevens voorzitter, aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Bestuur

Het bestuur van de NBA bestaat uit zeven personen. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. Jaarlijks treedt een deel van de door de ledenvergadering benoemde bestuursleden af volgens een door de ledenvergadering vastgesteld rooster. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar (artikel 12, Wab). In december dient de ledenvergadering een nieuw bestuurslid te benoemen in de vacature die ontstaat doordat dan de maximale zittingstermijn van Marco van der Vegte als bestuurslid en voorzitter wordt bereikt. De voorzitter wordt telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. Het nieuwe bestuurslid wordt tevens voorgedragen als voorzitter. 

Voordracht

Om te komen tot de voordracht van een geschikte opvolger heeft het bestuur, nadat een door het bestuur voorgedragen voorzitterskandidaat zich in april van dit jaar terugtrok, een breed samengestelde voorzitterselectiecommissie ingesteld. Deze commissie bestond, behalve uit drie personen die in het bestuur van de NBA zaten of hebben gezeten, uit drie personen met een diverse achtergrond (een mkb-accountant, een overheidsaccountant en een accountancy¬watcher niet zijnde accountant). De commissie werd in haar werkzaamheden bijgestaan door executive-searchbureau Ebbinge.

De voorzitterselectiecommissie heeft het oorspronkelijke profiel voor de functie bekeken en enkele aanpassingen doorgevoerd. Het aangepaste profiel is de leidraad geweest in de wervings- en selectieprocedure. Belangrijke elementen uit dat profiel zijn: maatschappelijk bewust zijn en sensitiviteit. Kennis van het vak is van belang, een afgeronde accountantsopleiding daarentegen niet noodzakelijk. Daarnaast is ‘verbindend zijn’ een belangrijke competentie.
Om de vacature onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen, is zowel een advertentie geplaatst in de krant als online. Behalve dat een aantal personen heeft gereageerd op de advertenties, zijn ook potentieel geschikt geachte personen rechtstreeks benaderd. Met de kandidaten van de shortlist zijn gesprekken gevoerd. De commissie heeft op basis van die gesprekken een unaniem voorstel gedaan aan het bestuur.

Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen en stelt om die reden de ledenvergadering voor Kris Douma te benoemen als bestuurslid, tevens voorzitter, van de NBA. Kris Douma heeft een brede ervaring in de politiek en het bedrijfsleven. Hij kent, onder andere door zijn werk in de Tweede Kamer, zijn eerdere werkzaamheden als programmamanager “in het publiek belang” bij de NBA en zijn rol als investmentdirector en toezichthouder, de context van het vak goed. Doordat hij geen titelhouder is kan hij ook met enige afstand naar het vak en naar de NBA kijken.

Tot drie weken voor de datum van de ledenvergadering (dus uiterlijk op 21 november 2021) kunnen door een ledengroepbestuur of door ten minste 50 leden gezamenlijk kandidaten worden aanbevolen (artikel 5, Verordening op de ledenvergadering).

Ontwerpverordeningen

Op 12 oktober 2021 zijn de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 13 december. Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Download