Wat doet de Raad voor Geschillen?

Een procedure bij de Raad voor Geschillen lijkt op een procedure bij de ‘gewone’ rechter. Beide partijen lichten hun standpunten toe, meestal volgt een zitting en als u er niet samen uitkomt, doet de Raad uitspraak.

De meeste zaken die worden voorgelegd aan de Raad voor Geschillen gaan over de hoogte en opbouw van de declaraties van een accountant. Dat hoeft echter niet altijd het geval het zijn. U kunt bijvoorbeeld ook geschillen voorleggen die betrekking hebben op het vergoeden van geleden schade of het achterhouden van stukken. Alle vorderingen die over “burgerrechtelijke geschillen” gaan, kunnen bij de Raad worden ingesteld.

Daarnaast kunt u er uiteraard voor kiezen om het geschil aan de civiele rechter voor te leggen. Ook de accountant heeft die mogelijkheid. 

Procedure

Het geschil moet schriftelijk, gemotiveerd en, waar mogelijk, met stukken onderbouwd worden voorgelegd aan de secretaris van de Raad voor Geschillen. U kunt hiervoor een Geschillenformulier invullen of zelf een schriftelijk verzoek indienen. U wordt verzocht uw geschil in vijfvoud aan de secretaris voor te leggen. 

Kort na ontvangst van het Geschillenformulier of uw onderbouwde verzoek ontvangt u bericht van de secretaris van de Raad over het vervolg van de procedure.

Indien uw geschil voor behandeling in aanmerking komt, zal de Raad uw wederpartij in kennis stellen en verzoeken in te stemmen met behandeling door de Raad. Indien uw wederpartij een accountant is, zou hij/zij wellicht via de algemene voorwaarden al bij het aangaan van de overeenkomst met u, met behandeling door de Raad hebben ingestemd.

De Raad kan ook bepalen dat u eerst nadere gegevens of documenten moet toesturen voordat de zaak verder kan worden behandeld.

In de meeste gevallen wordt schriftelijk verweer gevoerd en wordt kort daarna een hoorzitting gepland. De Raad voor Geschillen oordeelt over het geschil aan de hand van de stukken en de mondelinge toelichting die partijen tijdens deze hoorzitting geven.

De uitspraak van de Raad voor Geschillen wordt per aangetekende brief na de zitting zo spoedig mogelijk aan partijen toegezonden. In veel gevallen komen partijen vóór die tijd al onderling tot een schikking, bijvoorbeeld op de hoorzitting.

Bindend advies

De Raad voor Geschillen geeft een beslissing die beide partijen bindt en daarmee definitief is. Het advies kan bijvoorbeeld inhouden dat een factuur niet hoeft te worden betaald (of juist wel), dat een accountant schade moet vergoeden of dat een administratie moet worden vrijgegeven.

Het oordeel wordt gegeven door een meervoudige Kamer van doorgaans drie personen. De voorzitter van deze Kamer is in het dagelijkse leven rechter bij een rechtbank of gerechtshof. De andere leden zijn in het dagelijks leven accountant (RA/AA).

Met uw keuze voor bindend advies bij de Raad kunt u over hetzelfde geschil in principe niet meer bij de gewone rechter terecht. Tegen de uitspraak in bindend advies is geen bezwaar of beroep mogelijk.

In sommige declaratiegeschillen wordt het geschil bij arbitrage beslecht, in plaats van bij bindend advies. Hier worden partijen in dat geval over geïnformeerd.

Kosten en duur

Voor de behandeling van geschillen is een vergoeding van procedurekosten verschuldigd. Deze kosten zijn afhankelijk van de aard en omvang van het geschil en worden door de voorzitter van de Raad bepaald.

Voordat de Raad voor Geschillen het geschil in behandeling neemt, moet degene die de procedure start alvast een depot storten ter vergoeding van de procedurekosten. Bij de uitspraak wordt bepaald wie uiteindelijk (welk deel van) de kosten moet betalen. Over het algemeen komen de kosten ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. De Raad kan ook bepalen dat de kosten deels ten laste van de ene partij en deels ten laste van de andere partij komen.

Een indicatie van de hoogte van het te storten depot vindt u in onderstaande tabel.  

Geschillen met een waarde van

ondernemers

particulieren

< € 500

€ 75

€ 50

€ 500 tot € 1.500

€ 125

€ 75

€ 1.500 tot € 2.500

€ 175

€ 100

€ 2.500 tot € 5.000

€ 225

€ 125

€ 5.000 tot € 12.500

€ 300

€ 150

€ 12.500 tot € 25.000

€ 500

€ 250

€ 25.000 tot € 50.000

€ 750

€ 500

> € 50.000

te bepalen door de voorzitter

 

Geschillen die een niet in geld uit te drukken waarde kennen, worden beschouwd als een geschil met een waarde van minder dan € 500.

De ervaring leert dat een procedure bij de Raad ongeveer een half jaar duurt.

Gevolgen

De Raad voor Geschillen geeft een beslissing die beide partijen bindt en daarmee definitief is. Als de Raad voor Geschillen u deels in het gelijk stelt, kan de beslissing inhouden dat de accountant zijn declaratie(s), eventueel met terugwerkende kracht, moet matigen en dat een eventueel teveel betaald bedrag moet worden terugbetaald.

Civiele rechter

Uiteraard staat u ook de weg naar de civiele rechter open. Omdat het tot de (grond)rechten behoort een geschil door de civiele rechter te laten beoordelen kan uw accountant er ook voor kiezen het geschil met voorbijgaan van de Raad voor Geschillen voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter. 

Samenstelling

  • mevrouw mr. drs. J.S. Honée, voorzitter
  • mevrouw  mr. G.J. Ebbeling, plaatsvervangend voorzitter
  • mevrouw mr. A.J.F. Vokurka-Viruly, secretaris
  • mevrouw A.J. de Bis Hulleman AA
  • mevrouw  J.G.M. Boers - Schuttenbeld AA RB
  • mevrouw C.M. Brouwer - van Houdt AA
  • de heer drs. F.J. Heijman RA RE
  • de heer P.J.M. Mencke RA
  • de heer P.G. Polstra AA
Download
Verordening

Contactgegevens Raad voor Geschillen

Mw. mr. A.J.F. Vokurka-Viruly

Secretaris Raad voor Geschillen

Nassauplein 36

2585 ED Den Haag

Jerry Brohm

Stafmedewerker Juridische Zaken