Regelgeving beroepsorganisatie in ontwerp

Ontwerpverordeningen ALV 17 juni 2019

12 april 2019 – Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

In de bijeenkomst van de ledenvergadering op 17 juni 2019 worden drie ontwerpverordeningen ter vaststelling aan de ledenvergadering voorgelegd. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de verlenging van de termijn waarbinnen de beroepseed voor accountants moet worden afgelegd. Verder wordt een ontwerpverordening voorgesteld die ertoe leidt dat een wijziging van contributiegroep in de loop van een jaar, niet langer leidt tot verrekening van contributiebetalingen. De derde ontwerpverordening heeft ten slotte betrekking op een automatische jaarlijkse aanpassing van tarieven die zijn vastgelegd in verordeningen.

Naast het bestuur, kunnen een ledengroepbestuur en ten minste 100 leden gezamenlijk een amendement op een voorgestelde ontwerpverordening indienen (art. 10 van de Verordening op de ledenvergadering). Een amendement kan tot uiterlijk twee weken vóór de datum van de ledenvergadering worden ingediend.