Regelgeving beroepsorganisatie in ontwerp

Ontwerpverordening ALV 15 juni 2020

14 april 2020  – Het bestuur stelt voor de Verordening op de kostenvergoedingen aan te passen, en daarmee de vergoedingen voor de bestuursleden (anders dan de voorzitter) aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Er is inmiddels sprake van een kleiner bestuurscollectief, dat meer vraagt van de kennis en verantwoordelijkheid, inzet, tijdsbesteding en professionele inbreng van bestuursleden.

De oude bestuursvergoeding stamt nog uit de periode dat er 13 bestuursleden waren en de component tijdsbesteding per bestuurslid (gemiddeld iets meer dan één dag per maand) lager lag dan nu, in een bestuur van zeven leden (gemiddeld twee tot drie dagen per maand). Sinds de verkleining van het bestuur per begin 2019, kent het bestuur geen ‘dagelijks bestuur’ meer. De met dit ‘dagelijks bestuur’ samenhangende hogere vergoeding  voor tijdsbesteding die gevraagd werd van de plaatsvervangend voorzitter komt met deze aanpassing dan ook te vervallen.

De aangepaste kostenvergoeding voor bestuursleden, net als de autonoom ongewijzigde vergoeding voor de voorzitter, behelst een uurtarief van € 73. Alle zittende bestuursleden zien af van de verhoging van de vergoeding in 2020.

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.