Ledenvergadering - 13 december 2021

De volgende bijeenkomst van de ledenvergadering vindt plaats op maandag 13 december 2021. Plaats en aanvangstijdstip van de vergadering zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt. 

Benoemingen

In deze ledenvergadering zal volgens de daarvoor geldende regels de benoeming van een bestuurslid, tevens voorzitter, aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Bestuur

Het bestuur van de NBA bestaat uit zeven personen. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. Jaarlijks treedt een deel van de door de ledenvergadering benoemde bestuursleden af volgens een door de ledenvergadering vastgesteld rooster. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar (artikel 12, Wab). In december dient de ledenvergadering een nieuw bestuurslid te benoemen in de vacature die ontstaat doordat dan de maximale zittingstermijn van Marco van der Vegte als bestuurslid en voorzitter wordt bereikt.

Voorzitter

De voorzitter wordt telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. Marco van der Vegte is aftredend en niet herbenoembaar.

Vervolgprocedure

Ten minste zes weken voor de datum van de ledenvergadering deelt het bestuur de naam van de door hem aanbevolen kandidaat mede. Tot drie weken voor de datum van de ledenvergadering (dus uiterlijk op 21 november 2021) kunnen door een ledengroepbestuur of door ten minste 50 leden gezamenlijk kandidaten worden aanbevolen (artikel 5, Verordening op de ledenvergadering).

oranje-lijn.png

Ontwerpverordeningen

Op 12 oktober 2021 zijn de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 13 december. Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.