Algemene Ledenvergadering - 14 juni 2021

Op maandag 14 juni 2021 vond de online ledenvergadering plaats. Tijdens deze ledenvergadering kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de benoemingen, het jaaroverzicht 2020 en het jaarrapport 2020, enkele ontwerpverordeningen en een update over de governance. 

Kijk de livestream terug van de ledenvergadering

 

NBA_Beeld Ledenvergadering_200x200_144dpi.jpgLedenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de NBA. Tijdens de ledenvergadering, die minimaal een keer per jaar bijeenkomt, kunnen leden hun stem doen gelden en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. In de ledenvergadering die doorgaans in juni wordt gehouden, staat de jaarrekening op de agenda en legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid. Tevens besluit de ledenvergadering dan over een aantal (her)benoemingen en ontwerpverordeningen.

Leden die invloed op het beleid van de NBA willen uitoefenen wordt geadviseerd aan de ledenvergadering deel te nemen of zich (door middel van een volmacht) te laten vertegenwoordigen. Deelname aan de ledenvergadering is, mede dankzij de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, zeer laagdrempelig: overal waar een internetverbinding is, kan aan de online ledenvergadering worden deelgenomen.

Oranje lijn

Agenda en vergaderstukken

Jaarrapport 2020

Herziene upload d.d. 10 juni 2021 ivm een tekstuele onvolkomenheid in de controleverklaring in de upload d.d. 28 mei 2021. De strekking van de verklaring is ongewijzigd.

Jaaroverzicht 2020

Oranje lijn

Benoemingen

In deze ledenvergadering kwamen volgens de daarvoor geldende regels benoemingen aan de orde.

In het kort:

  • Conform het rooster van aftreden dient de ledenvergadering in juni 2021 te voorzien in de benoeming van een bestuurslid dat treedt in de plaats van Jan Wietsma, die op dat moment het eind van zijn wettelijke termijn bereikt.
  • Het bestuur draagt Christel Deckers voor als lid van het bestuur. Christel Deckers is ondernemer maar geen accountant; zij heeft wel de nodige ervaring met accountants. Zij vult het bestuursteam aan met haar “blik van buiten” en een ruime ervaring op het gebied van digitalisering, HR en corporate governance.
  • Voorts stelt het bestuur voor Marco van der Vegte te herbenoemen als voorzitter tot en met de ledenvergadering op 13 december van dit jaar en Esther van der Vleuten te herbenoemen als plaatsvervangend voorzitter voor de periode van een jaar (tot en met de ledenvergadering van juni 2022).
Oranje lijn

Ontwerpverordening

Op maandag 12 april jl. heeft het bestuur twee ontwerpverordeningen gepubliceerd. Een van die ontwerpverordeningen betrof de Ontwerpverordening tot wijziging van de verordening op de kostenvergoedingen. Die wijziging regelt de vergoeding voor de persoon die op 14 juni wordt verkozen tot bestuurslid met als oogmerk in december 2021 de huidige voorzitter op te volgen. Deze ontwerpverordening heeft echter geen toegevoegde waarde meer nu het bestuur geen kandidaat voor deze functie voordraagt en de verkiezing van de voorzitter uitstelt tot december 2021. Daarom legt het bestuur deze ontwerpverordening ook niet ter vaststelling aan de ledenvergadering voor.  

Oranje lijn

Ingediende vraag

Voor de ledenvergadering is de volgende vraag binnengekomen. Het antwoord op deze vraag zal tijdens de ledenvergadering worden gegeven.

  1. De NBA heeft aangekondigd dat ze haar leden wil verplichten om in alle controleverklaringen een paragraaf op te nemen over fraude en continuïteit. Ze heeft haar leden opgeroepen om hiermee een pilot te doen. Ik neem aan dat de NBA in ieder geval haar eigen accountant heeft verzocht om dit te doen in de controleverklaring bij de jaarrekening van de NBA. Kan het bestuur toelichten wat de ervaringen daarmee waren? Bijvoorbeeld tegen welke zaken zijn u en uw accountant aangelopen en hoe ervaart u de toegevoegde waarde en het nut van deze paragrafen in de controleverklaring bij de NBA jaarrekening?